Kuntatt magħna

Att dwar is-Servizzi Diġitali

Il-Kummissjoni tressaq kontra Meta dwar ksur possibbli tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni Ewropea fetħet proċeduri formali biex tivvaluta jekk Meta, il-fornitur ta’ Facebook u Instagram, setgħetx kisret il- Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen qalet li “din il-Kummissjoni ħolqot mezzi biex tipproteġi liċ-ċittadini Ewropej minn diżinformazzjoni u manipulazzjoni mmirata minn pajjiżi terzi. Jekk nissuspettaw ksur tar-regoli, naġixxu. Dan jgħodd f’kull ħin, imma speċjalment fi żminijiet ta’ elezzjonijiet demokratiċi. Pjattaformi diġitali kbar għandhom jissodisfaw l-obbligi tagħhom biex ipoġġu biżżejjed riżorsi f’dan u d-deċiżjoni tal-lum turi li aħna serji dwar il-konformità”.

Il-ksur suspettat ikopri l-politiki u l-prattiki ta' Meta relatati ma' reklamar qarrieqi u kontenut politiku fuq is-servizzi tagħha. Jikkonċernaw ukoll in-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ diskors ċiviku effettiv ta’ parti terza f’ħin reali u għodda ta’ monitoraġġ tal-elezzjonijiet qabel l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, fl-isfond tat-tħassir ta’ Meta tal-għodda tagħha ta’ għarfien pubbliku f’ħin reali CrowdTangle mingħajr għodda adegwata. sostituzzjoni.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tissuspetta li l-mekkaniżmu għall-immarkar ta’ kontenut illegali fuq is-servizzi (“Notice-and-Action”) kif ukoll ir-rimedju tal-utent u l-mekkaniżmi interni tal-ilmenti mhumiex konformi mar-rekwiżiti tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali u li hemm nuqqasijiet fil-provvista ta' Meta ta' aċċess għal data disponibbli pubblikament lir-riċerkaturi. Il-ftuħ tal-proċedimenti huwa bbażat fuq analiżi preliminari tar-rapport tal-valutazzjoni tar-riskju mibgħut minn Meta f’Settembru 2023, it-tweġibiet tal-Meta għat-Talbiet formali għall-Informazzjoni tal-Kummissjoni (dwar kontenut illegali u diżinformazzjoni, aċċess għad-dataabbonament għal politika bla reklami u, AI ġenerattiva), rapporti disponibbli pubblikament u l-analiżi tal-Kummissjoni stess.

“Jekk ma nistgħux inkunu ċerti li nistgħu nafdaw il-kontenut li naraw online hemm ir-riskju li nispiċċaw ma nemmnu xejn”, qalet il-Viċi President tal-Kummissjoni għall-Era Diġitali, Margrethe Vestager. “Ir-reklamar qarrieqi huwa riskju għad-dibattitu online tagħna u fl-aħħar mill-aħħar għad-drittijiet tagħna kemm bħala konsumaturi kif ukoll bħala ċittadini. Nissuspettaw li l-moderazzjoni ta' Meta mhix biżżejjed, li hija nieqsa mit-trasparenza tar-reklami u l-proċeduri ta' moderazzjoni tal-kontenut. Għalhekk illum, ftaħna proċeduri kontra Meta biex nivvalutaw il-konformità tagħhom mal-Att dwar is-Servizzi Diġitali”.

Il-proċedimenti attwali se jiffokaw fuq l-oqsma li ġejjin:

  • Reklami qarrieqa u diżinformazzjoni. Il-Kummissjoni tissuspetta li Meta ma tikkonformax mal-obbligi tad-DSA relatati mal-indirizzar tat-tixrid ta’ reklami qarrieqa, kampanji ta’ diżinformazzjoni u mġiba koordinata mhux awtentika fl-UE. Il-proliferazzjoni ta' tali kontenut tista' tippreżenta riskju għad-diskors ċiviku, il-proċessi elettorali u d-drittijiet fundamentali, kif ukoll il-protezzjoni tal-konsumatur.
  • Viżibbiltà tal-kontenut politiku. Il-Kummissjoni tissuspetta li l-politika ta’ Meta marbuta mal-“approċċ tal-kontenut politiku”, li tbaxxi l-kontenut politiku fis-sistemi ta’ rakkomandazzjoni ta’ Instagram u Facebook, inklużi l-feeds tagħhom, mhijiex konformi mal-obbligi tad-DSA. L-investigazzjoni se tiffoka fuq il-kompatibbiltà ta’ din il-politika mat-trasparenza u l-obbligi ta’ rimedju għall-utent, kif ukoll ir-rekwiżiti biex jiġu vvalutati u mmitigati r-riskji għad-diskors ċiviku u l-proċessi elettorali.
  • In-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ diskors ċiviku effettiv ta’ parti terza f’ħin reali u għodda ta’ monitoraġġ tal-elezzjonijiet qabel l-elezzjonijiet li ġejjin għall-Parlament Ewropew u elezzjonijiet oħra f’diversi Stati Membri. Meta tinsab fil-proċess li tirredikola “CrowdTangle”, għodda ta’ għarfien pubbliku li tippermetti monitoraġġ tal-elezzjonijiet f’ħin reali minn riċerkaturi, ġurnalisti u s-soċjetà ċivili, inkluż permezz ta’ dashboards viżwali ħajjin, mingħajr sostituzzjoni adegwata. Madankollu, kif rifless fil-Kummissjoni reċenti Linji gwida għall-fornituri ta' Pjattaformi Online Kbar Ħafna dwar riskji sistemiċi għall-proċessi elettorali, fi żminijiet ta' elezzjonijiet, l-aċċess għal tali għodod minflok għandu jitwessa'. Għalhekk il-Kummissjoni tissuspetta li, b'kont meħud tat-tħassir ta' Meta u t-twaqqif ippjanat ta' CrowdTangle, Meta naqset milli tivvaluta b'mod diliġenti u ttaffi b'mod adegwat ir-riskji relatati mal-effetti ta' Facebook u Instagram fuq id-diskors ċiviku u l-proċessi elettorali u riskji sistemiċi oħra. Minħabba l-firxa tal-pjattaformi ta' Meta fl-UE (li jammontaw għal aktar minn 250 miljun utent attiv fix-xahar), u fid-dawl tal-elezzjonijiet Ewropej li se jsiru bejn is-6 u d-9 ta' Ġunju 2024 u sensiela ta' elezzjonijiet oħra li se jsiru f'diversi Membri Membri. fl-Istati, tali deprekazzjoni tista’ tirriżulta fi ħsara lid-diskors ċiviku u lill-proċessi elettorali fir-rigward tal-kapaċitajiet ta’ traċċar ta’ informazzjoni ħażina u diżinformazzjoni, identifikazzjoni ta’ interferenza u trażżin tal-votanti, u t-trasparenza ġenerali f’ħin reali pprovduta lil dawk li jiċċekkjaw il-fatti, ġurnalisti u elettorali rilevanti oħra. partijiet interessati. Il-Kummissjoni tirriżerva l-valutazzjoni tagħha tan-natura u l-imminenza tal-ħsara u tistenna li Meta tikkoopera mal-Kummissjoni billi tissottometti mingħajr dewmien l-informazzjoni meħtieġa biex twettaq tali valutazzjoni. Il-Kummissjoni tistenna wkoll li Meta tieħu malajr l-azzjoni kollha meħtieġa biex tiżgura skrutinju pubbliku effettiv f’ħin reali tas-servizz tagħha billi tipprovdi aċċess adegwat lir-riċerkaturi, lill-ġurnalisti u lill-uffiċjali elettorali għal għodod ta’ monitoraġġ f’ħin reali tal-kontenut ospitat fis-servizzi tagħha. Meta tintalab ukoll b'talba għal informazzjoni biex tikkomunika fi żmien 5 ijiem tax-xogħol liema azzjonijiet ta' rimedju ttieħdu għal dan il-għan. Il-Kummissjoni rriżervat id-dritt li tieħu miżuri f'każ li dawk l-azzjonijiet jitqiesu insuffiċjenti. 
  • Il-mekkaniżmu biex jimmarka kontenut illegali. Il-Kummissjoni tissuspetta li l-mekkaniżmu ta' avviż u azzjoni ta' Meta, li jippermetti lill-utenti jinnotifikaw il-preżenza ta' kontenut illegali fuq is-servizzi tagħha, mhuwiex konformi mal-obbligi tad-DSA. Dan jinkludi s-suspett li r-rekwiżiti, li bihom dan il-mekkaniżmu għandu jkun faċli biex jiġi aċċessat u faċli għall-utent, ma jiġux sodisfatti. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni tissuspetta li Meta ma daħħlitx fis-seħħ sistema interna effettiva ta' ġestjoni tal-ilmenti biex tressaq ilmenti kontra deċiżjonijiet ta' moderazzjoni tal-kontenut meħuda.

Jekk ippruvati, dawn in-nuqqasijiet jikkostitwixxu ksur tal-Artikoli 14(1), 16(1), 16(5), 16(6), 17(1), 20(1), 20(3), 24(5), 25(1), 34(1), 34(2), 35(1) u 40(12) tad-DSA. Il-Kummissjoni issa se twettaq investigazzjoni fil-fond bħala kwistjoni ta' prijorità. Il-ftuħ ta' proċeduri formali ma jippreġudikax ir-riżultat tagħha.

Il-ftuħ attwali tal-proċedimenti huwa mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe proċediment ieħor li l-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tibda fuq kwalunkwe kondotta oħra li tista' tikkostitwixxi ksur taħt id-DSA.

reklam

“It-tixrid rapidu u mifrux ta’ opinjonijiet u informazzjoni fuq il-midja soċjali bħal Instagram u Facebook jipprovdi opportunitajiet kbar”, qal il-Kummissarju għas-Suq Intern, Thierry Breton. “Imma l-pjattaformi onlajn huma wkoll vulnerabbli għat-tixrid ta’ diżinformazzjoni u interferenza barranija, b’mod partikolari fit-tħejjija għall-elezzjonijiet. Qed inniedu proċeduri formali ta’ ksur kontra Meta għax nissuspettaw li qed jiksru l-obbligi tad-DSA fir-rigward ta’ reklamar qarrieqi u kontenut politiku, u li ma jipprovdux lir-riċerkaturi, lill-ġurnalisti u lill-partijiet interessati tal-elezzjoni b’għodod ta’ monitoraġġ f’ħin reali u mekkaniżmi effettivi biex jimmarkaw kontenut illegali. ”.

Wara l-ftuħ formali tal-proċedimenti, il-Kummissjoni se tkompli tiġbor evidenza, pereżempju billi tibgħat talbiet addizzjonali għal informazzjoni, twettaq intervisti jew spezzjonijiet.

Il-ftuħ ta' proċeduri formali jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tieħu aktar passi ta' infurzar, bħal miżuri interim, u deċiżjonijiet ta' nuqqas ta' konformità. Il-Kummissjoni għandha wkoll is-setgħa li taċċetta impenji meħuda mill-Meta biex tirrimedja l-kwistjonijiet imqajma fil-proċeduri. Id-DSA ma tistabbilixxi l-ebda skadenza legali biex jintemmu l-proċedimenti formali. It-tul ta’ investigazzjoni fil-fond jiddependi minn diversi fatturi, inkluż il-kumplessità tal-każ, il-punt sa fejn il-kumpanija kkonċernata tikkoopera mal-Kummissjoni u l-eżerċizzju tad-drittijiet tad-difiża.

Facebook u Instagram kienu nominati bħala Pjattaformi Online Kbar Ħafna (VLOPs) fil-25 ta' April 2023 taħt l-Att dwar is-Servizzi Diġitali tal-UE, peress li t-tnejn għandhom aktar minn 45 miljun utent attivi fix-xahar fl-UE. Bħala VLOPs, erba’ xhur mid-deżinjazzjoni tagħhom, jiġifieri fl-aħħar ta’ Awwissu 2023, Facebook u Instagram kellhom jibdew jikkonformaw ma’ sensiela ta’ obbligi stabbiliti fid-DSA.

Mis-17 ta’ Frar, l-Att dwar is-Servizzi Diġitali japplika lill-intermedjarji online kollha fl-UE.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending