Kuntatt magħna

Suq Uniku

Regoli ġodda tal-UE dwar is-sikurezza tal-ġugarelli jersqu pass eqreb

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kunsill tal-UE adotta l-pożizzjoni tiegħu (mandat ta’ negozjar) dwar ir-regolament dwar is-sikurezza tal-ġugarelli li jaġġorna r-regoli biex jipproteġu lit-tfal minn riskji relatati mal-użu tal-ġugarelli. Filwaqt li l-leġiżlazzjoni attwali tagħmel ir-regoli tal-UE dwar is-sikurezza tal-ġugarelli fost l-aktar stretti fid-dinja, il-leġiżlazzjoni proposta għandha l-għan li żżid il-protezzjoni minn kimiċi ta’ ħsara (eż. disruptors endokrinali) u ssaħħaħ ir-regoli ta’ infurzar b’passaport ġdid ta’ prodott diġitali.

Il-pożizzjoni tal-Kunsill tappoġġa l-għanijiet ġenerali tal-proposta iżda tintroduċi diversi titjib biex jiġu ċċarati l-obbligi tal-operaturi ekonomiċi u s-swieq online; tistipula l-kontenut tal-passaport tal-prodott diġitali u t-twissijiet u żżid in-numru ta’ sustanzi li l-preżenza tagħhom fil-ġugarelli hija pprojbita.

Għalkemm ir-regoli attwali huma fost l-aktar sikuri fid-dinja, taħt il-Presidenza Belġjana, irnexxielna nsaħħu r-rekwiżiti għall-operaturi ekonomiċi u l-fornituri tas-swieq online. Rekwiżiti ta' sikurezza partikolari, inklużi rekwiżiti kimiċi, ġew imtejba, irfinaw riskji ġodda jew eżistenti. Is-sigurtà tal-ġugarelli jistħoqqilha l-akbar attenzjoni tagħna u ċertament għandna nkomplu nipproteġu lit-tfal tagħna minn prodotti mhux konformi li jkunu qed jiġu manifatturati jew importati.
Pierre-Yves Dermagne, Viċi Prim Ministru Belġjan u Ministru għall-Ekonomija u l-Impjiegi 

Il-mandat ta' negozjar jistabbilixxi l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar proposta mressqa mill-Kummissjoni f'Lulju 2023. Il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar is-sikurezza tal-ġugarelli għandha l-għan li taġġorna d-direttiva eżistenti b'miżuri biex tiżdied il-protezzjoni minn prodotti kimiċi ta' ħsara, u tespandi l-projbizzjoni ta' karċinoġeniċi, mutaġeniċi. u prodotti tossiċi għar-riproduzzjoni (CMRs) għal prodotti kimiċi perikolużi oħra bħal disruptors endokrinali u kimiċi li jaffettwaw is-sistema respiratorja jew organi oħra. 

Il-leġiżlazzjoni proposta għandha l-għan li tnaqqas l-għadd ta’ ġugarelli mhux konformi u mhux sikuri fis-suq tal-UE billi ssaħħaħ l-infurzar tar-rekwiżiti legali, b’mod partikolari għal ġugarelli importati. Il-proposta tal-Kummissjoni tintroduċi passaport tal-prodott diġitali (DPP) li se jinkludi informazzjoni dwar is-sikurezza tal-ġugarell, sabiex l-awtoritajiet tal-kontroll tal-fruntieri jkunu jistgħu jiskannjaw il-passaporti diġitali kollha permezz ta’ sistema tal-IT ġdida. Il-Kummissjoni se tkun tista' taġġorna r-regolament u tordna t-tneħħija ta' ċerti ġugarelli mis-suq jekk jinqalgħu xi riskji ġodda mhux previsti fit-test attwali fil-futur.  

Fil-mandat ta' negozjar tal-Kunsill, l-obbligi tal-operaturi ekonomiċi ġew allinjati mar-regolament ġenerali dwar is-sikurezza tal-prodotti (GPSR) u mar-realtajiet il-ġodda tal-volum dejjem jiżdied ta' bejgħ onlajn. Għal dak il-għan, il-manifatturi se jkunu meħtieġa jimmarkaw it-twissijiet f'lingwa jew lingwi li jistgħu jinftiehmu faċilment mill-konsumaturi u utenti finali oħra, kif determinat mill-Istati Membri. Il-manifatturi se jkollhom ukoll jinfurmaw lill-operaturi ekonomiċi l-oħra fil-katina tad-distribuzzjoni bi kwalunkwe kwistjoni ta' konformità tal-prodott. Barra minn hekk, l-importaturi tal-ġugarelli se jkollhom jinfurmaw lill-produttur u lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq jekk jissuspettaw li ġugarell jippreżenta riskju.

Il-mandat tal-Kunsill jiċċara wkoll l-obbligi tal-'fornituri tas-servizz ta' twettiq' (il-kumpaniji li jieħdu ħsieb l-elementi loġistiċi tal-bejgħ ta' prodotti, bħall-magazzinaġġ, il-picking, l-ippakkjar jew it-tbaħħir). Huma meqjusa bħala operaturi ekonomiċi, peress li l-fornituri tas-servizz ta' twettiq għandhom rwol importanti fit-tqegħid ta' ġugarelli fis-suq, u b'mod partikolari ġugarelli minn pajjiżi terzi jew dawk mixtrija onlajn. L-obbligi tagħhom se jkunu limitati għar-rwol tagħhom fil-katina tal-provvista, peress li l-pożizzjoni tal-Kunsill tqis li l-fornituri tas-swieq online għandhom rwol importanti meta jintermedjaw il-bejgħ jew il-promozzjoni tal-ġugarelli bejn in-negozjanti u l-konsumaturi.

reklam

Għalhekk, ġugarelli li ma jikkonformawx mar-regolament dwar is-sikurezza tal-ġugarelli se jitqiesu bħala kontenut illegali għall-finijiet tal-att dwar is-servizzi diġitali (DSA). Il-mandat ta’ negozjar jistabbilixxi wkoll obbligi speċifiċi għall-ġugarelli għall-fornituri ta’ swieq onlajn, flimkien ma’ dawk meħtieġa mill-qafas legali eżistenti (bħad-DSA u l-GPSR). Pereżempju, jeħtieġ li l-interfaċċji tas-swieq onlajn ikunu ddisinjati u organizzati b'mod li jippermetti lill-operaturi ekonomiċi juru l-marka CE, kwalunkwe twissija meħtieġa għall-konsumatur qabel ix-xiri u l-weblink jew trasportatur tad-dejta (jiġifieri QR jew kodiċi tal-bar) li jipprovdi link għall-passaport tal-prodott diġitali. Il-mandat ta' negozjar jallinja aktar id-dispożizzjonijiet relatati mal-passaport tal-prodott diġitali mar-regolament tal-ekodisinn għal prodotti sostenibbli (ESPR).

Il-pożizzjoni tal-Kunsill tintroduċi definizzjoni ta' 'passaport tal-prodott diġitali' biex tiċċara liema informazzjoni għandha tkun inkluża fil-passaporti tal-prodotti diġitali u l-karatteristiċi tekniċi tat-trasportatur tad-dejta. L-ambitu tar-rekwiżiti tekniċi relatati mal-passaport tal-prodott diġitali għall-ġugarelli se jiġi determinat mill-atti ta’ implimentazzjoni adottati mill-Kummissjoni.

Il-pożizzjoni tal-Kunsill tiċċara wkoll ir-rekwiżiti fir-rigward tad-daqs minimu, il-viżibbiltà u l-leġibbiltà tal-avviżi ta’ twissija, sabiex ikunu viżwalment aċċessibbli għall-popolazzjoni ġenerali. Il-pożizzjoni tal-Kunsill tallinja r-regolament dwar is-sikurezza tal-ġugarelli mar-regolament dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-ippakkjar (CLP) tal-prodotti kimiċi. Għal dak il-għan, tillimita l-projbizzjoni ġenerali fuq il-preżenza ta’ sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (sustanzi CMR) fil-ġugarelli għal dawk li kienu suġġetti għal klassifikazzjoni armonizzata.

Barra minn hekk, tintroduċi projbizzjoni fuq ċerti kategoriji ta’ sensitizzaturi tal-ġilda (sustanzi kimiċi li jipprovokaw rispons allerġiku wara kuntatt mal-ġilda), projbizzjoni fuq ġugarelli li għandhom funzjoni bijoċidali, u projbizzjoni fuq it-trattament ta’ ġugarelli bi prodotti bijoċidali (ħlief għal ġugarelli. li huma maħsuba biex jitqiegħdu barra b'mod permanenti). Il-prodotti bijoċidali huma sustanzi inklużi preservattivi, insettiċidi, diżinfettanti u pestiċidi użati għall-kontroll ta' organiżmi ta' ħsara. Ċerti preservattivi huma permessi f'xi tip ta 'materjali tal-ġugarelli. Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-fwejjaħ allerġeniċi, il-mandat ta’ negozjar jaġġorna r-regoli speċifiċi li jirregolaw l-użu tagħhom fil-ġugarelli (inkluża projbizzjoni fuq l-użu intenzjonali ta’ fwejjaħ fil-ġugarelli), kif ukoll it-tikkettar ta’ ċerti fwejjaħ allerġeniċi.

L-approċċ ġenerali miftiehem illum jifformalizza l-pożizzjoni ta' negozjar tal-Kunsill. Huwa jipprovdi lill-presidenza tal-Kunsill b'mandat għal negozjati mal-Parlament Ewropew, li jibda hekk kif il-Parlament li għadu kif ġie installat jadotta l-pożizzjoni tiegħu.  

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending