Kuntatt magħna

Ferroviji

Pożizzjoni tal-Kunsill dwar ir-Regolament dwar il-Kapaċità tal-Infrastruttura Ferrovjarja "Mhux Se Ttejjeb is-Servizzi tal-Merkanzija Ferrovjarja"

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adotta Approċċ Ġenerali dwar il-Proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar il-Kapaċità tal-Infrastruttura Ferrovjarja. Il-proposta hija maħsuba biex tottimizza l-kapaċità ferrovjarja, ittejjeb il-koordinazzjoni transkonfinali, iżżid il-puntwalità u l-affidabbiltà, u fl-aħħar mill-aħħar tattira aktar merkanzija għall-ferrovija. Iżda ħames korpi kummerċjali jargumentaw li l-approċċ ġenerali adottat ma jmurx biżżejjed biex jilħaq dawn l-għanijiet. 

Il-korpi tal-kummerċ huma:
CLECAT – li tirrappreżenta l-interessi ta' aktar minn 19.000 kumpanija li jimpjegaw aktar minn 1.000.000 impjegat fil-loġistika, it-trasport tal-merkanzija u s-servizzi doganali.
ERFA – European Rail Freight Association – the European Association representing European private and independent rail freight companies.
ESC – European Shippers’ Council, which represents the logistics interests of more than 75,000 companies both SMEs and large multinationals in all modes of transport..
PIU – International Union of Wagon Keepers, l-assoċjazzjoni umbrella ta’ assoċjazzjonijiet nazzjonali minn 14-il pajjiż Ewropew, li tirrappreżenta aktar minn 250 kustodju ta’ vaguni tal-merkanzija u Entitajiet Inkarigati mill-Manutenzjoni (ECMs).
UIRR – the International Union for Road-Rail Combined Transport represents the interests of European road-rail Combined Transport Operators and Transhipment Terminal Managers.

Huma ħarġu din it-tweġiba għad-deċiżjoni tal-Kunsill:
Biex il-merkanzija bil-ferrovija ssir dejjem aktar attraenti għall-utenti finali, jeħtieġ li titbiegħed minn approċċ nazzjonali dwar il-ġestjoni tal-kapaċità għal approċċ aktar ikkoordinat internazzjonalment. Aktar minn 50 % tal-merkanzija bil-ferrovija, u kważi 90 % tal-merkanzija ferrovjarja intermodali, topera minn tal-inqas fruntiera nazzjonali waħda llum. Bħalissa l-infrastruttura hija ġestita fuq bażi nazzjonali bi ftit koordinazzjoni internazzjonali. It-trasport ferrovjarju tal-merkanzija għalhekk qed jopera servizzi transkonfinali fuq taħlita ta' netwerks nazzjonali.

Dan ma jfissirx li s-sistema attwali tal-ġestjoni tal-infrastruttura għall-allokazzjoni tal-kapaċità, li fil-biċċa l-kbira hija mibnija madwar il-ħtiġijiet tat-traffiku tal-passiġġieri, jeħtieġ li tiġi abbandunata. Il-ħtiġijiet tal-kapaċità tat-trasport ferrovjarju tal-merkanzija jistgħu jinkisbu permezz ta' qafas miftiehem internazzjonalment għall-ġestjoni tal-kapaċità li jaħseb għal ippjanar fit-tul, kontinwu u mogħdijiet internazzjonali siguri għat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija. Biex is-servizzi tal-merkanzija bil-ferrovija jsiru aktar attraenti għall-utenti finali, għandu jiġi aċċettat li l-istatus quo mhuwiex effettiv. Kif tiġi ġestita l-kapaċità ferrovjarja jeħtieġ li tevolvi f'sistema internazzjonali, diġitali u flessibbli.

Dak li nosservaw fl-Approċċ Ġenerali sfortunatament ma jmurx f’din id-direzzjoni. Il-mixja ġenerali lejn ir-regoli Ewropej proposti mill-Kummissjoni Ewropea mhux vinkolanti, jew miftuħa għal derogi nazzjonali, se jwassal għal sitwazzjoni fejn it-trasport ferrovjarju tal-merkanzija jkompli jopera fuq diversi patchworks nazzjonali. Se tfisser frammentazzjoni kontinwa u sfruttament sub-ottimali tal-kapaċità disponibbli tal-infrastruttura ferrovjarja Ewropea u, b'mod kruċjali, appoġġ inadegwat għall-ktajjen tal-provvista Ewropej.

Huwa wkoll dubjuż ħafna jekk il-proposta tal-Kunsill se tnaqqas l-impatt tar-restrizzjonijiet temporanji tal-kapaċità fuq is-servizzi tal-merkanzija bil-ferrovija. Illum, is-servizzi tal-merkanzija bil-ferrovija f'ħafna Stati Membri Ewropej qed jesperjenzaw dewmien u kanċellazzjonijiet sinifikanti minħabba restrizzjonijiet ta' kapaċità ppjanati ħażin u mhux koordinati li m'għandhomx l-attenzjoni meħtieġa fuq soluzzjonijiet ta' kontinwità tat-traffiku. Huwa importanti li r-regolament il-ġdid jinkludi dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat li t-trasport ferrovjarju tal-merkanzija jsir aktar prevedibbli waqt ir-restrizzjonijiet tal-kapaċità. Dan għandu jkun appoġġat minn inċentivi reċiproċi reali għall-maniġers tal-infrastruttura biex jippjanaw il-kapaċità b'mod faċli għall-klijenti ħafna minn qabel.

Il-proposta tal-Kunsill biex iddewwem id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament sal-2029, u l-2032 għal ċerti dispożizzjonijiet, se tfisser li dan ir-Regolament mhux se jkollu impatt fuq l-għan tal-Kummissjoni Ewropea li tikseb tkabbir ta' 50 % tat-trasport ferrovjarju tal-merkanzija sal-2030. Dan jibgħat messaġġ. li dawk li jfasslu l-politika qed iċedu l-objettiv miftiehem tal-2030.

Qabel in-negozjati tat-trilogu li jmiss huwa essenzjali li l-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaslu għal test miftiehem li jagħmel enfasi akbar fuq li jintlaħqu r-rekwiżiti tan-negozju ta’ suq Ewropew tal-merkanzija bil-ferrovija li jiffunzjona jew ikun hemm riskju sinifikanti li l-proposta. mhux se jkollu impatt reali fuq iż-żieda tal-puntwalità u l-affidabbiltà tat-trasport ferrovjarju Ewropew tal-merkanzija.


Il-Komunità tal-Kumpaniji Ewropej tal-Ferroviji u l-Infrastruttura (CER) laqtet ton aktar konċiljatorju. Huwa laqa' l-Approċċ Ġenerali tal-Kunsill bħala pass importanti lejn in-negozjati mal-Parlament Ewropew iżda enfasizza diversi oqsma ta' tħassib, filwaqt li għamel il-punti li ġejjin:

Regolament dwar l-użu tal-kapaċità tal-infrastruttura ferrovjarja

Approċċ armonizzat tal-UE għall-ġestjoni tal-kapaċità huwa essenzjali biex jiffaċilita l-espansjoni rapida tat-trasport ferrovjarju transkonfinali fi żmien ta’ kapaċità skarsa. CER għalhekk jiddispjaċih li tara referenza espliċita għan-nuqqas ta' rabta ta' Oqfsa Ewropej fil-proposta tar-Regolament u jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva tagħhom. CER jilqa' l-ġdid djalogu ta’ koordinazzjoni previst bejn l-Istati Membri, il-Koordinaturi Ewropej, u l-Kummissjoni Ewropea.

Madankollu, jeħtieġ ukoll li jiġi żgurat mandat ta' koordinazzjoni speċifiku fil-każ ta' gwida nazzjonali dwar ir-riżoluzzjoni tal-kunflitti biex jiġi ffaċilitat it-traffiku transkonfinali. Barra minn hekk il- finanzjament meħtieġ mill-UE għandu jkun disponibbli biex jiġi implimentat ir-Regolament, speċjalment fid-dawl tal-istruttura ta' governanza Ewropea l-ġdida. CER jiddispjaċih ukoll it-tul skadenzi ta’ infurzar introdotti fir-Regolament. Is-settur ferrovjarju jappoġġa l-iskadenzi oriġinali proposti mill-Kummissjoni (jiġifieri l-2026 għal ħafna mir-Regolament u l-2029 għal ċerti dispożizzjonijiet tal-ġestjoni tal-kapaċità).

reklam

Fl-aħħar nett, CER japprezza l-inklużjoni tal-Maniġer tal-Infrastruttura konsultazzjoni mal-partijiet interessati operattivi bħala djalogu kostanti u parteċipattiv. Din se tkun ċavetta għas-suċċess, madankollu nemmnu li r-Regolament għandu jinkludi pjattaforma ġdida ddedikata li tirrappreżenta l-applikanti li jitolbu kapaċità – b’mod partikolari l-impriżi ferrovjarji – bħala kontroparti ekwivalenti għan-Netwerk Ewropew ta’ Maniġers tal-Infrastruttura (ENIM).  

Direttiva dwar il-piżijiet u d-dimensjonijiet

Iċ-CER jilqa' l-intenzjoni li tiġi promossa d-dekarbonizzazzjoni tal-merkanzija bit-triq, li kienet debitament rikonoxxuta fl-emendi preċedenti tad-Direttiva dwar il-Piżijiet u d-Dimensjonijiet, li tippermetti l-piż addizzjonali ta' powertrains b'emissjonijiet żero fuq Vetturi Tqil tal-Merkanzija. L-aktar proposta riċenti ta' reviżjoni madankollu twassal għal diversi konsegwenzi li ma ġewx evalwati bis-sħiħ. Is-CER u organizzazzjonijiet oħra Ewropej bla waqfien avżaw dwar dan il-fatt, b'mod partikolari dak serju riskju li jinduċi bidla modali tal-merkanzija mill-ferrovija għat-triq, li hija inkonsistenti mal-ħtieġa li t-trasport bit-triq jiġi dekarbonizzat u ssalvagwardjat l-ogħla possibbli standards ta 'sigurtà fit-trasport bl-art.

Id-dibattitu fil-Kunsill żied ma' dan it-tħassib, b'mod partikolari fir-rigward tal-impatt fuq l-infrastruttura tat-toroq u s-sikurezza fit-toroq, li t-tnejn jeħtieġu investiment addizzjonali mill-Istati Membri. Il-proposta teħtieġ valutazzjoni bir-reqqa ulterjuri tal-impatti multipli tagħha u, fl-aħħar mill-aħħar, tal-valur miżjud tagħha, meta jitqiesu l-miżuri diġà adottati biex jiġu promossi vetturi b'emissjonijiet żero fid-Direttiva li bħalissa hija fis-seħħ.  

Direttiva dwar it-Trasport Magħqud

Il-proposta għar-reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Trasport Magħqud hija essenzjali biex tissaħħaħ l-intermodalità. Bl-inċentivi korretti stabbiliti, tista' tikkontribwixxi biex tnaqqas l-esternalitajiet tat-trasport u toħloq sinerġiji bejn il-politiki, bħall-promozzjoni ta' vetturi b'emissjonijiet żero, li jistgħu jiġu kkombinati bl-aħjar mod ma' vjaġġi fit-tul fuq il-ferrovija. It-tfittxija għal aktar intuwittivi definizzjoni għat-Trasport Magħqud irid ukoll iżomm kont tal-ħtieġa li jiġu ppremjati l-operazzjonijiet li jiksbu l-ogħla iffrankar possibbli fl-ispejjeż esterni.

Il-ħolqien ta' aktar ċertezza permezz ta' definizzjoni ġdida m'għandux jiftaħ il-bieb għal inċentivi qarrieqa li jitolbu appoġġ f'operazzjonijiet li jinvolvu biċċiet tat-toroq estremament estensivi - tħassib rikonoxxut minn diversi Stati Membri fil-Kunsill. Għalhekk huwa kruċjali li żżomm dispożizzjonijiet ta' salvagwardja diġà stabbiliti fid-Direttiva, bħaż-żamma tar-raġġ ta' 150km għall-partijiet tat-toroq għall-portijiet. Is-CER iħeġġeġ lil-leġiżlaturi biex iżommu dan f'moħħhom waqt li jimxu 'l quddiem.  

Direttur Eżekuttiv tas-CER Alberto Mazzola qal: "Id-diskussjonijiet tal-Kunsill tal-lum iwittu t-triq għal żviluppi importanti ġodda għas-settur ferrovjarju. Nirringrazzjaw lill-Istati Membri għall-isforzi tagħhom, partikolarment lill-Presidenza Belġjana għax-xogħol tajjeb tagħha matul l-aħħar xhur. Madankollu, hemm aktar titjib li jrid isir u s-CER jixtieq jara armonizzazzjoni tal-proċessi tal-ġestjoni tal-kapaċità madwar l-Ewropa; b'mod partikolari huwa meħtieġ li jiġi żgurat mandat ta' koordinazzjoni speċifiku fil-każ ta' gwida nazzjonali dwar ir-riżoluzzjoni tal-kunflitti biex jiġi ffaċilitat u mhux imblukkat it-traffiku transkonfinali. Iż-żmien huwa essenzjali u rridu nagħmluh sew jekk irridu nottimizzaw u nsaħħu l-kapaċità eżistenti biex nilħqu d-domanda li qed tiżdied”.   

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending