Kuntatt magħna

Enerġija

"It-tranżizzjoni ħadra mhix il-problema, iżda s-soluzzjoni" Donohoe

ippubblikat

on

Wara l-Eurogroup tal-lum (4 ta ’Ottubru), il-Ministru tal-Finanzi Irlandiż u l-President tal-Eurogroup Paschal Donohoe qal li l-ministri ddiskutew it-tlugħ fil-prezzijiet tal-enerġija u l-impatt tagħhom fuq in-nies u n-negozji. 

Donohoe stieden lil Christian Zinglersen, direttur tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) biex jagħmel preżentazzjoni dwar żviluppi reċenti u jagħmel valutazzjoni li tiddeskrivi l-prospetti għas-suq. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq pressjonijiet inflazzjonarji u l-ministri qablu mal-valutazzjoni tal-BĊE li s-sitwazzjoni x'aktarx tkun temporanja.

Il-ministri kienu konvinti li s-sitwazzjoni ma ddgħajjifx l-għanijiet ambizzjużi tal-klima. Donohoe qal: “It-tranżizzjoni ħadra mhix il-problema. Hija parti mis-soluzzjoni. " Huwa żied jgħid li s-sitwazzjoni kienet tfisser li għandna nżommu u nħaffu l-isforzi biex intejbu l-effiċjenza fl-enerġija.

reklam

Il-Kummissarju għall-Ekonomija Paolo Gentiloni indika domanda għolja fuq il-gass globalment, speċjalment mill-Asja, il-ħtieġa li tiġi rranġata infrastruttura li ma seħħitx minħabba l-pandemija u, sa ċertu punt, iż-żieda fil-prezz tal-Iskema għall-Iskambju tal-Emissjonijiet tal-UE (ETS) , li hu mgħaġġel biex iżid kien jammonta biss għal madwar 20% taż-żieda fil-prezz.   

Spanja u Franza jitolbu approċċ Ewropew għall-immaniġġjar tas-suq tal-gass

Qabel il-laqgħa, il-Ministru tal-Ekonomija u l-Finanzi Franċiż Bruno le Maire, il-Ministru tal-Finanzi Spanjol Nadia Calviño appellat għal azzjoni Ewropea aktar konċertata u approċċ Ewropew għall-immaniġġjar tas-suq. 

reklam

Bi tweġiba l-Kummissjoni se tipproponi kaxxa ta ’għodod ta’ miżuri ta ’politika li jistgħu jintużaw biex itaffu l-impatt ta’ l-ispiża addizzjonali, il-Kummissjoni se tniedi wkoll riflessjoni dwar kif tiġi żgurata aħjar il-provvista ta ’l-enerġija għaċ-ċittadini u n-negozji ta’ l-UE fit-terminu medju, bil-ħsieb li tissawwar il-leġiżlazzjoni dwar l-enerġija proposta għal Diċembru. 

Gentiloni qal li kwalunkwe miżura tkun teħtieġ li tkun temporanja, immirata, li tirrispetta r-regoli tal-għajnuna mill-istat u konsistenti mat-tranżizzjoni għal ekonomija dekarbonizzata, li żied jgħid li kienet ir-rispons strutturali għall-volatilità u d-dipendenza fuq il-fjuwils fossili.

Iż-żieda fil-prezzijiet kienet partikolarment sensittiva fi Spanja fejn saret mistoqsija politika sensittiva, bil-gvern jimponi taxxa imprevista kbira fuq il-fornituri tal-enerġija.

Le Maire qal: “Wasal iż-żmien li nagħtu ħarsa lejn is-suq Ewropew tal-enerġija. Is-suq tal-enerġija Ewropew għandu vantaġġ ewlieni wieħed, huwa jiżgura l-provvista tal-enerġija kullimkien fl-Ewropa, fil-pajjiżi kollha, f'kull ħin. Huwa ċar li dan huwa wieħed mill-vantaġġi ewlenin tas-swieq tal-enerġija Ewropej, iżda għandu wkoll żvantaġġ ewlieni wieħed, li huwa l-allinjament tal-prezzijiet tal-elettriku mal-prezz tal-gass. Dan huwa totalment ineffiċjenti u ma nistgħux nibqgħu naċċettaw li jkollna l-prezzijiet tal-elettriku allinjati mal-prezz tal-gass. "

Żewġ soluzzjonijiet tressqu mill-ministri. L-ewwelnett, biex ittejjeb ir-regolamentazzjoni tal-ħażniet tal-gass. It-tieni wieħed huwa li jkollok rabta diretta bejn l-ispiża medja tal-produzzjoni tal-elettriku f'kull pajjiż, u mal-prezz imħallas mill-konsumatur. Gentiloni tirrikonoxxi li hemm bżonn ta 'miżuri, iżda li jrid jinstab bilanċ li ma jmurx kontra l-għanijiet tal-klima. 

Difiża

Infrastruttura essenzjali: Regoli ġodda biex tingħata spinta lill-kooperazzjoni u r-reżiljenza

ippubblikat

on

Il-Membri tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili japprovaw regoli ġodda biex jipproteġu aħjar servizzi essenzjali bħall-enerġija, it-trasport u l-ilma tax-xorb.

B'57 vot favur u sitta kontra (l-ebda astensjoni), il-Kumitat adotta l-pożizzjoni ta 'negozjar tiegħu dwar regoli ġodda dwar entitajiet ta' infrastruttura kritika ta 'l-UE. Il-MPE qed jimmiraw li jipproteġu aħjar is-servizzi essenzjali (eż. L-enerġija, it-trasport, il-banek, l-ilma tax-xorb u l-infrastruttura diġitali) billi jtejbu l-istrateġiji tar-reżiljenza tal-Istati Membri u l-valutazzjonijiet tar-riskju.

It-tibdil fil-klima huwa inkluż bħala sors potenzjali ta ’tfixkil fl-infrastruttura essenzjali, u ċ-ċibersigurtà hija meqjusa bħala aspett importanti tar-reżiljenza. Billi s-servizzi huma dejjem aktar interdipendenti, id-direttiva riformata teħtieġ li l-awtoritajiet lokali jistabbilixxu punt ta 'kuntatt wieħed responsabbli għall-komunikazzjoni ma' ġurisdizzjonijiet oħra. Joħloq ukoll Grupp ġdid ta 'Reżistenza għall-Entitajiet Kritiċi biex jiffaċilita l-komunikazzjoni bejn il-partijiet interessati, bil-Parlament jipparteċipa bħala osservatur.

Il-MPE jinsistu għal skop usa ', aktar trasparenza

reklam

Il-MPE jridu jaraw aktar trasparenza meta jseħħu tfixkil, u jeħtieġu li entitajiet kritiċi jinfurmaw lill-pubbliku ġenerali dwar inċidenti jew riskji serji. Huma jridu wkoll jiżguraw li l-istati membri jistgħu jipprovdu appoġġ finanzjarju lil entitajiet kritiċi, fejn dan ikun fl-interess pubbliku, mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar l-għajnuna mill-istat.

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili jipproponi li jwessa 'd-definizzjoni ta' servizzi essenzjali, sabiex jissemmew ukoll il-ħarsien ta 'l-ambjent, is-saħħa pubblika u s-sigurtà, u l-istat tad-dritt.

Biex il-kooperazzjoni transkonfinali ssir mingħajr frizzjoni, il-MPE finalment iridu li l-fornituri tas-servizzi jiġu kkunsidrati "ta 'sinifikat Ewropew" jekk joffru servizzi simili f'mill-inqas tliet stati membri.

reklam

Wara l-vot, rapporteur Michal Šimečka (Renew, SK) qal: "L-entitajiet kritiċi jipprovdu servizzi essenzjali madwar l-UE, filwaqt li jiffaċċjaw numru dejjem jikber ta 'theddid kemm magħmul mill-bniedem kif ukoll naturali. L-ambizzjoni tagħna hi li nsaħħu l-abilità tagħhom biex ilaħħqu mar-riskji għall-operazzjonijiet tagħhom waqt li is-suq intern fis-servizzi essenzjali. Aħna mistennija nwettqu Ewropa li tipproteġi u li tfisser ukoll li ssaħħaħ ir-reżiljenza kollettiva tas-sistemi kritiċi li jirfdu l-mod ta 'ħajja tagħna. "

Sfond

il Direttiva dwar l-Infrastruttura Kritika Ewropea (ECI) bħalissa tkopri biss żewġ setturi (trasport u enerġija), filwaqt li d-direttiva riformata tespandi dan għal għaxra (enerġija, trasport, banek, infrastrutturi tas-suq finanzjarju, saħħa, ilma tax-xorb, ilma mormi, infrastruttura diġitali, amministrazzjoni pubblika u spazju). Fl-istess ħin, id-direttiva l-ġdida tintroduċi approċċ ta 'riskju għall-perikli kollha, fejn l-ECI kienet iffokata l-aktar fuq it-terroriżmu.

Passi li jmiss

Qabel ma jkunu jistgħu jibdew in-negozjati mal-Kunsill, l-abbozz tal-pożizzjoni tan-negozjati jeħtieġ li jiġi approvat mid-dar kollha f'sessjoni futura.

Aktar informazzjoni 

Kompli Qari

Enerġija

Attenzjoni limitata għan-nukleari fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-prezz tal-enerġija

ippubblikat

on

FORATOM xtaq jara li l-komunikazzjoni tat-13 ta 'Ottubru mill-Kummissjoni tagħti attenzjoni aktar mill-qrib lir-rwol li nukleari b'livell baxx ta' karbonju u dispaċċabbli jista 'jkollhom fil-mitigazzjoni tal-kriżi attwali tal-enerġija. Billi tinkludi nukleari Ewropej fl - UE toolkit ta 'miżuri biex jittrattaw il-prezzijiet tal-enerġija, ikollu opportunità unika li jillimita d-dipendenza tiegħu fuq importazzjonijiet ta' gass naturali intensiv fil-karbonju, u b'hekk inaqqas l-esponiment tiegħu għal varjazzjonijiet fil-prezzijiet bl-ingrossa u l-marka tal-karbonju tiegħu.

"Kif enfasizzat fil-komunikazzjoni, iż-żidiet fil-prezzijiet attwali qed ikunu mmexxija minn prezzijiet ogħla tal-gass naturali fis-suq globali," qal id-Direttur Ġenerali tal-FORATOM, Yves Desbazeille. "Għalhekk, hekk kif l-UE timxi biex iżżid is-sehem tagħha ta 'sorsi rinnovabbli varjabbli, huwa essenzjali li l-politika ta' l-UE tappoġġja sorsi oħra Ewropej b'livell baxx ta 'karbonju biex tiżgura dipendenza mnaqqsa fuq l-importazzjonijiet."

Il-Komunikazzjoni tenfasizza wkoll l-effetti li disponibbiltà aktar baxxa ta 'sorsi rinnovabbli kellha fuq is-suq, li twassal għal restrizzjonijiet fuq il-provvista. Minħabba li n-nukleari jista 'jipprovdi kemm elettriku bażiku kif ukoll elettriku li jista' jinqala ', jaġixxi bħala kontrobilanċ perfett fi żminijiet meta s-sorsi rinnovabbli mhumiex disponibbli. Kif innutat fil-Komunikazzjoni, nukleari bħalissa jammonta għal madwar 25% tat-taħlita tal-elettriku fl-UE.

reklam

Bl-attività industrijali tiżdied wara l-COVID, dan wassal għal żieda fid-domanda għall-enerġija. “Ikun żball li din tiġi trattata bħala kwistjoni għal żmien qasir. Huwa ċar li d-domanda għall-elettriku hija mistennija li tiżdied b'mod drammatiku fl-ispinta biex tiddekarbonizza l-ekonomija ta 'l-Ewropa, ”żied Desbazeille. “Għalhekk, l-UE teħtieġ li diġà qiegħda tpoġġi soluzzjonijiet illum biex tiżgura li hija kapaċi tiġġenera biżżejjed elettriku b'livell baxx ta 'karbonju fl-Ewropa biex tissodisfa d-domanda dejjem tikber. Dan ifisser li nappoġġjaw l-iżvilupp tal-enerġija nukleari. "

Il-Komunikazzjoni tagħmel referenza wkoll għat-tassonomija tal-finanzi sostenibbli, u tenniet il-punt li Att Delegat komplementari (CDA) "se jkopri l-enerġija nukleari soġġetta għal u konsistenti mar-riżultati tal-proċess ta 'reviżjoni speċifika li għaddej skont ir-Regolament dwar it-Tassonomija tal-UE". Minħabba li din ir-reviżjoni issa hija kompluta, u l-esperti ġeneralment ikkonkludew li n-nukleari huwa konformi mat-tassonomija, aħna nħeġġu lill-Kummissjoni tippubblika urġentement is-CDA biex tevita li n-nukleari jiġi penalizzat inġustament.

Il-Forum Atomiku Ewropew (FORATOM) huwa l-assoċjazzjoni kummerċjali bbażata fi Brussell għall-industrija tal-enerġija nukleari fl-Ewropa. Is-sħubija ta 'FORATOM hija magħmula minn assoċjazzjonijiet nukleari nazzjonali 15 u permezz ta' dawn l-assoċjazzjonijiet, FORATOM jirrappreżenta kważi 3,000 kumpaniji Ewropej li jaħdmu fl-industrija u jappoġġjaw madwar impjiegi 1,100,000.

reklam

Kompli Qari

Enerġija

Tkompli fit-triq tal-Ukrajna lejn futur ta 'enerġija ħadra

ippubblikat

on

Il-finanzi ekoloġiċi jkomplu jiżviluppaw bil-pass f'ekonomiji ewlenin u swieq emerġenti. Madankollu, l-emerġenza klimatika qed tiżviluppa wkoll b'rata mgħaġġla, bin-nirien selvaġġi jħarbtu l-globu u l-għargħar torrenzjali jinfirex mal-ġirien tagħna fl-Ewropa ċentrali, jikteb Kyrylo Shevchenko, gvernatur tal-Bank Nazzjonali tal-Ukraina.

Iż-żieda fil-prezzijiet globali tal-ikel u l-enerġija, l-irkupru tal-ekonomija globali mill-kriżi COVID-19, l-effetti ta ’ħsad ifqar, u aktar tkabbir fid-domanda tal-konsumatur permezz ta’ pagi ogħla huma kollha li jimbuttaw il-prezzijiet kemm għan-negozji kif ukoll għall-konsumaturi.

Filwaqt li l-pressjonijiet tat-tisħin globali u t-tibdil fil-klima jibqgħu għoljin fuq l-aġenda tal-atturi globali ewlenin bħall-Istati Uniti, iċ-Ċina u r-Renju Unit, dan ma jfissirx li dawk fis-swieq emerġenti għamlu t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju tagħhom stess u laħqu tagħhom stess għanijiet inqas prijoritarji. Bil-COP26 toqrob malajr, il-gvernijiet qed isaħħu l-impenji tagħhom biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju sabiex jipproteġu l-ambjent u jiżguraw li nħallu l-pjaneta post aktar b’saħħtu u aktar abitabbli għall-ġenerazzjonijiet futuri.

reklam

Min-naħa l-oħra, l-investimenti fil-klima għandhom ukoll potenzjal enormi. Tabilħaqq, l-IFC tistma dan il-potenzjal għal USD 23 triljun fi swieq emerġenti għall-perjodu sal-2030.

Il-Bank Nazzjonali ta 'l-Ukraina (NBU) jifhem b'mod ċar li r-regolaturi tas-suq finanzjarju jistgħu jagħtu kontribut urġenti u importanti għall-bini ta' futur aħjar. Għalhekk, biex nibagħtu messaġġ qawwi lill-partijiet interessati tagħna, u biex nibnu fiduċja fl-impenn tagħna biex niżviluppaw ekonomija sostenibbli, aħna inkludejna l-promozzjoni ta 'finanzi sostenibbli bħala wieħed mill-għanijiet strateġiċi ewlenin fl-Istrateġija tagħna 2025. Barra minn hekk, għall-ewwel darba fl-istorja tal-NBU insistejna fuq l-inklużjoni ta ’konsiderazzjonijiet ambjentali, soċjali u ta’ governanza (ESG) fil-Linji Gwida tal-Politika Monetarja għall-2022.

Biex inwettqu l-impenji tagħna, f'April, l-NBU iffirmat Ftehim ta 'Kooperazzjoni mal-Korporazzjoni Finanzjarja Internazzjonali (IFC) tal-Bank Dinji, billi ħa dak li nemmen li huwa l-ewwel passi lejn futur aħdar għal pajjiżna.

reklam

Qabel l-iffirmar, it-tnejn qbilna dwar l-abbozzar ta 'strateġiji u standards għal finanzi sostenibbli fl-Ukraina, impenjajna ruħna li nintegraw ir-rekwiżiti ESG fil-governanza korporattiva tal-banek, u wegħedna li naqsmu l-għarfien espert biex nibnu l-kapaċità tal-bank ċentrali biex iqajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet ESG .

F’ħames xhur biss, l-NBU ħadet passi kbar lejn dan il-għan, u żviluppat il-bażi ta ’pjan direzzjonali biex tespandi l-ESG, kif ukoll l-Istrateġija ta’ Finanzjament Sostenibbli. L-istrateġija, li se titnieda x-xahar id-dieħel, se tħeġġeġ lil dawk li joperaw fis-swieq finanzjarji tal-Ukraina biex jinkorporaw il-viżjoni tal-NBU ta ’finanzjament sostenibbli u l-aħjar prattiki tal-ESG fil-pjanijiet tagħhom għas-snin li ġejjin, u biex jagħmlu tħejjijiet għal bidliet regolatorji.

Kumplimentari għal dan, bejn Settembru u Ottubru tas-sena d-dieħla l-NBU se jintroduċi mekkaniżmi ġodda fil-bordijiet superviżorji u maniġerjali tal-banek kummerċjali biex jiġi żgurat li l-ESG huwa element sinifikanti fl-istrateġiji tagħhom.

Dan se jkun fundamentali għall-valutazzjoni tal-marka tat-tranżazzjonijiet finanzjarji u l-effett tal-operazzjonijiet ta 'kull banek fuq l-ambjent u fuq is-soċjetà.

Forsi l-iktar pass importanti li qed jieħu n-NBU mill-ewwel nofs tal-2023 ikun li teħtieġ li l-banek kummerċjali jikkunsidraw ir-riskji ESG meta jiddeċiedu jekk jipprovdux finanzjament lil klijent potenzjali.

Biex isaħħaħ dan ir-rekwiżit, l-NBU se teħtieġ ukoll rappurtar ESG mill-banek, li tiżvela informazzjoni lill-partijiet interessati dwar portafolli u operazzjonijiet, inkluża l-governanza korporattiva.

Din il-mossa tpoġġi lill-Ukrajna fil-vantaġġ tat-trasparenza meta jiġu għar-rappurtar tal-istandards. In-negozji u l-pubbliku ġenerali se jkunu, għall-ewwel darba, kapaċi jqabblu l-klassifikazzjonijiet ambjentali tal-banek ta ’l-Ukrajna, u jippermettulhom jieħdu deċiżjonijiet aktar infurmati, ibbażati fuq il-preferenzi personali tagħhom stess. Il-protezzjoni ambjentali u sostenibbiltà akbar jistgħu jinkisbu biss jekk il-pajjiżi, in-negozji tagħhom, u n-nies tagħhom jaħdmu flimkien - u aħna beħsiebna nagħtu din is-setgħa liċ-ċittadini Ukraini.

Filwaqt li r-regolazzjoni tas-settur bankarju hija l-bażi ta 'dak li nagħmlu fl-NBU, it-tim ta' żvilupp sostenibbli tagħna se jkun qed jesplora wkoll modi biex jinkorpora u jibni fuq prattiċi ta 'finanzi ekoloġiċi fis-settur finanzjarju mhux bankarju.

L-impenn mill-qalb tagħna li nħarsu s-sistema finanzjarja kollha ta 'l-Ukrajna għalhekk qatt ma kien iktar b'saħħtu, u l-passi li qed nieħdu jippruvaw dan.

Fl-istess ħin, l-NBU m'għandu l-ebda illużjoni: Il-kriżi tal-klima tkompli taffettwa malajr il-pjaneta tagħna u l-mod ta 'ħajja tagħna.

Aħna nifhmu li għadna fil-bidu nett ta 'vjaġġ twil lejn ekonomija globali sostenibbli. Iżda billi nkomplu bir-reqqa tul din it-triq, u nitgħallmu mill-imsieħba tagħna, aħna nemmnu bis-sħiħ li nistgħu nkunu mexxejja fl-ispazju tas-swieq emerġenti fl-aħjar prattiki ESG, li se jibbenefikaw kemm lill-Ukrajna kif ukoll lill-pjaneta.

Kompli Qari
reklam
reklam
reklam

Trending