Kuntatt magħna

Enerġija

Il-Kunsill Ewropew iressaq sensiela ta' miżuri biex jindirizza ż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija

SHARE:

ippubblikat

on

Waħda mill-aktar kwistjonijiet urġenti li qed jiffaċċjaw il-pajjiżi Ewropej kienet iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li din kienet sitwazzjoni globali aktar mifruxa u ddeskriviet l-azzjonijiet li l-Ewropa kienet qed tieħu biex tindirizza l-problema. 

L-ewwelnett, fi żmien qasir, l-istati membri jistgħu jieħdu azzjoni biex jappoġġjaw konsumaturi vulnerabbli u negozji esposti ħafna. Von der Leyen qalet li madwar 20 stat membru diġà ħabbru miżuri. 

Meta ħares lejn it-terminu medju sa twil Von der Leyen qal li kienu meħtieġa passi addizzjonali biex tiżdied ir-reżiljenza u l-indipendenza tal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea se tesplora l-possibbiltà li tistabbilixxi riżerva strateġika tal-gass u l-possibilitajiet ta’ akkwist konġunt. 

L-UE se tintensifika s-sensibilizzazzjoni tagħha lil fornituri differenti u tħaffef ix-xogħol fuq l-interkonnetturi. B'mod parallel, il-Kummissjoni se tivvaluta l-funzjonament tas-suq tal-gass u tal-elettriku nnifsu u s-suq tal-ETS bl-għajnuna tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) li tirrapporta lura aktar tard din is-sena. Din kienet ikkunsidrata bħala rebħa żgħira għall-Prim Ministru Ċek li spiċċa u spiċċa Andrej Babis.

reklam

Fl-aħħarnett, von der Leyen qalet li huwa ovvju li t-taħlita tal-enerġija tal-futur se teħtieġ aktar enerġija rinnovabbli u nadifa: “Jekk tħares lejn il-prezz tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, naqas konsiderevolment għas-xemx. Illum huwa 10 darbiet orħos minn għaxar snin ilu. L-Enerġija mir-Riħ hija volatili ħafna, iżda hija 50% orħos milli kienet għaxar snin ilu. Allura dak huwa l-mod biex imorru. Huma ħielsa mill-karbonju, u jitkabbru d-dar.” Jaraw ukoll x’jista’ jagħmel il-Bank Ewropew tal-Investiment biex iħaffef l-investiment f’dan il-qasam. 

Laqgħa straordinarja tal-Kunsill TTE (Enerġija) fis-26 ta' Ottubru 2021 se tmexxi din il-ħidma 'l quddiem immedjatament.

Kien hemm ħafna spekulazzjonijiet dwar ir-rwol tan-nukleari u l-gass. Von der Leyen qalet li matul it-tranżizzjoni l-Ewropa kellha bżonn sorsi stabbli ta’ enerġija u ddeskriviet li se jkunu meħtieġa nukleari u gass, li se jkunu inklużi fil-proposta ta’ tassonomija tal-Kummissjoni.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari
reklam

FORATOM

Ir-rwol tan-nukleari fi studju aġġornat ta' Ewropa b'karbonju baxx ippubblikat

ippubblikat

on

Skond rapport prodotta minn Compass Lexecon, sistema futura b'karbonju baxx ibbażata fuq enerġiji rinnovabbli varjabbli (vRES) se teħtieġ il-backup ta 'kapaċità flessibbli addizzjonali. F'dan ir-rigward, l-enerġija nukleari tipprovdi vantaġġ kompetittiv ewlieni peress li hija l-unika teknoloġija li tista' tintbagħat, b'karbonju baxx u li ma tiddependix mit-temp li tista' tappoġġja t-tranżizzjoni tas-sistema tal-enerġija f'kundizzjonijiet sikuri.

"Skont ir-rapport, mhux biss l-għeluq bikri tal-impjanti tal-enerġija nukleari jwassal għal żieda fl-ispejjeż tal-konsumatur, se jirriżulta wkoll f'impatti ambjentali negattivi," qal id-Direttur Ġenerali tal-FORATOM Yves Desbazeille. "Dawn jinkludu żieda fl-emissjonijiet tas-CO2 u sustanzi oħra li jniġġsu l-arja, użu ogħla tal-materja prima u impatti akbar fuq l-użu tal-art."

Skond ir-rapport, l-għeluq bikri ta 'nukleari kieku

 • Iwassal għal żieda fl-emissjonijiet tas-CO2 sal-2025, u b'hekk ixekkel l-ambizzjoni akbar ta' mitigazzjoni tal-klima għall-2030;
 • teħtieġ kapaċitajiet termali ġodda sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista, li twassal għal żieda fis-sustanzi li jniġġsu l-arja kif ġej:
  • SO2: Żieda ta' 7.7% fl-emissjonijiet totali ta' SO2 matul l-2020-2050
  • NOx: Żieda ta' 7% fl-emissjonijiet ta' NOx matul l-2020-2050
  • Materja partikulata (PM): żieda ta' 12% fl-emissjonijiet totali ta' PM matul l-2020-2050
 • jeħtieġu kapaċitajiet ġodda tax-xemx u tar-riħ sabiex jintlaħqu l-għanijiet ambjentali, li jiġġeneraw stima derivata mil-letteratura ta’ 9890 km2 ta’ rekwiżiti ta’ art addizzjonali jew 7 % tal-użu totali tal-art bejn l-2020 u l-2050.

Barra minn hekk, l-enerġija nukleari għandha l-inqas impronta ta’ materja prima mit-teknoloġiji kollha tal-enerġija fuq skala kbira u b’livell baxx ta’ karbonju.

reklam

Abbażi tal-valutazzjoni, FORATOM identifika r-rakkomandazzjonijiet ta’ politika li ġejjin:

 • Rikonoxximent tal-fatt li l-enerġija nukleari hija soluzzjoni affordabbli li tgħin lill-UE tilħaq l-ambizzjonijiet klimatiċi tagħha u tiżgura s-sigurtà tal-provvista.
 • Evita l-għeluq bikri tal-impjanti tal-enerġija nukleari peress li dan jirriskja li jneħħi l-miri ta' dekarbonizzazzjoni fit-tul.
 • Issoġġetta t-teknoloġiji kollha b'livell baxx ta' karbonju għall-istess valutazzjoni robusta u xjentifika biex tiġi żgurata tranżizzjoni sostenibbli.
 • Żviluppa disinn tas-suq li jappoġġja t-teknoloġiji kollha b'karbonju baxx
 • Tirrikonoxxi l-kontribut tan-nukleari għal ekonomija sostenibbli tal-idroġenu

Ir-rapport iqis l-iżviluppi li ġejjin:

 1. Bħala riżultat tal-Brexit, ix-xenarji l-ġodda kollha tal-Kummissjoni Ewropea fit-tul issa jiffokaw fuq l-UE27.
 2. Il-miri aġġornati ta' dekarbonizzazzjoni tal-UE kemm għall-2030 (b'żieda minn 40 % tnaqqis tal-emissjonijiet tal-GHG għal mill-inqas 55 %) kif ukoll għall-2050 (minn 80 sa 95 % tnaqqis tal-emissjonijiet tal-GHG għal żero emissjonijiet netti).

Il-Forum Atomiku Ewropew (FORATOM) huwa l-assoċjazzjoni kummerċjali bbażata fi Brussell għall-industrija tal-enerġija nukleari fl-Ewropa. Is-sħubija ta 'FORATOM hija magħmula minn assoċjazzjonijiet nukleari nazzjonali 15 u permezz ta' dawn l-assoċjazzjonijiet, FORATOM jirrappreżenta kważi 3,000 kumpaniji Ewropej li jaħdmu fl-industrija u jappoġġjaw madwar impjiegi 1,100,000.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

Enerġija

Il-Kummissjoni tipproponi lista ġdida ta' Proġetti ta' Interess Komuni għal suq tal-enerġija aktar integrat u reżiljenti

ippubblikat

on

Il - Kummissjoni Ewropea adottat il - il-ħames lista ta’ Proġetti ta’ Interess Komuni tal-enerġija (PCIs). Dawn huma proġetti ewlenin ta’ infrastruttura tal-enerġija transkonfinali għall-bini ta’ suq intern tal-enerġija tal-UE aktar integrat u reżiljenti u biex isegwu l-għanijiet tagħna tal-enerġija u l-klima. Din il-ħames lista PCI tinkludi 98 proġett: 67 proġett fit-trażmissjoni u l-ħażna tal-elettriku, 20 fil-gass, sitt proġetti ta’ netwerk tas-CO2 u ħames proġetti ta’ grids intelliġenti. Il-proġetti PCI kollha huma soġġetti għal permessi u proċeduri regolatorji ssimplifikati u eliġibbli għal appoġġ finanzjarju mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) tal-UE.

Is-67 proġett ta’ trażmissjoni u ħażna tal-elettriku fil-lista tal-PCI se jagħtu kontribut importanti għaż-żieda fl-ambizzjoni tal-enerġija rinnovabbli taħt il-Patt Ekoloġiku Ewropew, filwaqt li ħames proġetti ta’ grids intelliġenti se jtejbu l-effiċjenza tan-netwerks, il-koordinazzjoni tad-dejta transkonfinali u l-ġestjoni aktar sikura tal-grilja. L-ebda proġett ġdid ta' infrastruttura tal-gass ma huwa appoġġjat mill-proposta. Il-ftit proġetti tal-gass magħżula, li diġà kienu fuq ir-4 lista PCI, huma proġetti li huma meħtieġa biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista għall-Istati Membri kollha. Valutazzjoni msaħħa tas-sostenibbiltà wasslet biex għadd ta’ proġetti tal-gass jitneħħew mil-lista.  

Lista tal-lum hija stabbilita taħt l-eżistenti Regolament dwar in-Netwerk Trans-Ewropew-Enerġija (TEN-E).. F'Diċembru 2020, il-Kummissjoni pproponiet a reviżjoni tar-regolament TEN-E li jtemm l-eliġibilità tal-proġetti ta' infrastruttura taż-żejt u tal-gass għal-listi PCI futuri u joħloq obbligu għall-proġetti kollha biex jissodisfaw kriterji ta' sostenibbiltà obbligatorji kif ukoll biex isegwu l-prinċipju ta' 'l-ebda ħsara sinifikanti' kif stabbilit fil-Patt Ekoloġiku.

Passi li jmiss

reklam

Wara l-adozzjoni tiegħu mill-Kummissjoni llum, l-Att Delegat mal-5th Il-lista PCI se tiġi ppreżentata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Iż-żewġ koleġiżlaturi għandhom xahrejn biex jew jaċċettaw jew jirrifjutaw il-lista – proċess li jista’ jiġi estiż b’xahrejn oħra, jekk ikun meħtieġ. Abbażi tad-dispożizzjonijiet legali applikabbli, il-koleġiżlaturi m'għandhomx il-possibbiltà li jemendaw l-abbozz tal-lista.

aktar iinformazzjoni

Regolament delegat fil-5th lista ta’ Proġetti ta’ Interess Komuni
Anness dwar il-5
th lista ta’ Proġetti ta’ Interess Komuni (il-ħames lista PCI)
Dokument ta' Ħidma tal-Persunal dwar il-5 lista ta' Proġetti ta' Interess Komuni
Q&A fil-5
th lista ta’ Proġetti ta’ Interess Komuni
Webpage Proġetti ta' Interess Komuni
Mappa interattiva PCI
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF)

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

Enerġija

Bidu tar-raba' edizzjoni tal-Laqgħa tal-Pjattaforma ta' Tranżizzjoni Ġusta

ippubblikat

on

Ir-raba’ edizzjoni tal-Laqgħa tal-Pjattaforma ta’ Tranżizzjoni Ġusta - Reġjuni tal-Faħam fi Tranżizzjoni ġimgħa virtwali u seminars dwar ir-reġjuni b’ħafna karbonju, ospitati mill-Kummissjoni, bdiet - sas-17 ta’ Novembru, il-laqgħa f’format onlajn se tiġbor rappreżentanti mill-faħam, il-pit u x-shale reġjuni li fihom ħafna żejt u karbonju madwar l-UE.

Il-Kummissarju għall-Enerġija Kadri Simson se jagħmel diskors fis-sessjoni tal-ftuħ. Fil-qafas ta’ diversi sessjonijiet tematiċi, l-istati membri, l-awtoritajiet lokali u reġjonali, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, l-imsieħba soċjali u l-istituzzjonijiet tal-UE se jiskambjaw esperjenzi u jitgħallmu minn xulxin fil-vjaġġ lejn tranżizzjoni ġusta lejn Ewropa newtrali għall-klima.

L-avveniment se jipprovdi lill-parteċipanti b'aġġornamenti dwar l-istat attwali tal- Fond ta 'Tranżizzjoni Eżatt negozjati ta’ programmazzjoni u l-Pjanijiet Territorjali ta’ Tranżizzjoni Ġusta, kif ukoll aġġornament dwar il-politiki tal-UE dwar l-enerġija u l-klima, anke fid-dawl ta’ avviżi reċenti ta’ tneħħija gradwali tal-faħam minn diversi Stati Membri. L-aġenda se tinkludi wkoll il- tnedija tal-Gruppi ta' Ħidma tal-Pjattaforma ta' Tranżizzjoni Ġusta dwar kimiċi, azzar, siment u strateġija orizzontali tal-partijiet interessati. Ġie organizzat ukoll Djalogu f'diversi livelli mill-Kumitat tar-Reġjuni bħala avveniment sekondarju għal-Laqgħa tal-Pjattaforma ta' Tranżizzjoni Ġusta. Il- Pjattaforma ta 'Tranżizzjoni Just jassisti lill-pajjiżi u r-reġjuni tal-UE bit-tranżizzjoni ġusta u jipprovdi appoġġ tekniku u konsultattiv komprensiv bħala punt ta' aċċess uniku u helpdesk. Id-dettalji kollha jistgħu jinstabu hawn

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari
reklam
reklam

Trending