Kuntatt magħna

ambjent

L-UE tara liġi ġdida dwar il-konsum responsabbli bħala essenzjali għat-tnaqqis tad-deforestazzjoni globali

SHARE:

ippubblikat

on

Illum (17 ta' Novembru) il-Kummissjoni Ewropea ressqet ir-regolament tagħha biex trażżan id-deforestazzjoni mmexxija mill-UE u d-degradazzjoni tal-foresti, il-proposta tirrikonoxxi li l-espansjoni tal-art agrikola, marbuta mal-komoditajiet li timporta l-UE, bħal, sojja, ċanga, żejt tal-palm, injam , il-kawkaw u l-kafè, ifisser li l-Ewropej għandhom jieħdu responsabbiltà akbar fl-għażliet tagħhom. 

L-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) tistma li żona akbar mill-Unjoni Ewropea ntilfet minħabba deforestazzjoni bejn l-1990 u l-2020. F’termini nett ta’ telf ta’ erja dan jammonta għal 178 miljun ettaru ta’ kopertura tal-foresti fl-istess perjodu ta’ ħin, li huwa madwar żona tliet darbiet daqs Franza.

Ir-Regolament jistabbilixxi regoli obbligatorji ta’ diliġenza dovuta għall-operaturi li jqiegħdu komoditajiet speċifiċi fis-suq tal-UE li huma assoċjati mad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti: sojja, ċanga, żejt tal-palm, injam, kawkaw u kafè u xi prodotti derivati, bħall-ġilda, iċ-ċikkulata u l-għamara. . L-għan tagħha huwa li tiżgura li biss prodotti ħielsa mid-deforestazzjoni u legali (skont il-liġijiet tal-pajjiż tal-oriġini) huma permessi fis-suq tal-UE.

L-operaturi se jkunu meħtieġa jiġbru l-koordinati ġeografiċi tal-art fejn il-komoditajiet li jqiegħdu fis-suq ġew prodotti li jipprovdu traċċabilità. Fejn pajjiż jitqies li jippreżenta riskju se jkollu "skrutinju mtejjeb", bl-istess mod dawk li jippreżentaw riskju aktar baxx se jirċievu touch eħfef. Il-proposta tal-UE se teħtieġ impenn estensiv mal-pajjiżi produtturi, kif ukoll ma' pajjiżi oħra ta' konsum għoli. 

reklam

Il-Kummissjoni hija ħerqana li tenfasizza li mhux se jkun hemm projbizzjoni ta' xi pajjiż jew xi komodità. Produtturi sostenibbli se jkomplu jkunu jistgħu jbigħu l-prodotti tagħhom lill-UE.

“Biex nirnexxu fil-ġlieda globali kontra l-kriżijiet tal-klima u l-bijodiversità irridu nieħdu r-responsabbiltà li naġixxu f’pajjiżhom kif ukoll barra mill-pajjiż,” qal il-Viċi President Eżekuttiv għall-Patt Ekoloġiku Ewropew Frans Timmermans: “Ir-regolament tad-deforestazzjoni tagħna jwieġeb is-sejħiet taċ-ċittadini biex timminimizza l-kontribut Ewropew għad-deforestazzjoni u tippromwovi l-konsum sostenibbli.”

Il-Kummissarju għall-Ambjent Virginijus Sinkevičius poġġa l-enfasi tiegħu fuq il-ħtieġa li l-Ewropa tieħu r-responsabbiltà, u qal: "Jekk nistennew politiki klimatiċi u ambjentali aktar ambizzjużi mill-imsieħba, għandna nieqfu nesportaw it-tniġġis u nappoġġaw id-deforestazzjoni aħna stess."

reklam

Il-grupp tal-Ħodor/EFA laqa' l-proposta iżda jargumenta li jeħtieġ li jsir aktar biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-ekosistemi u d-drittijiet tal-bniedem. L-MEP Heidi Hautala, Viċi President tal-Parlament Ewropew, membru tal-kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali qalet: “Fil-ġlieda kontra d-deforestazzjoni, huwa importanti li titqies mhux biss il-konservazzjoni tan-natura iżda wkoll ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment il- drittijiet ta’ popli indiġeni u komunitajiet lokali.” 

Hautala talbet ukoll lill-Kummissjoni biex tinkludi laħam minbarra ċanga, gomma u qamħirrum fil-lista ta' prodotti. 

MPE ieħor tal-Ħodor Ville Niinistö, membru tal-kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurtà fl-Ikel qalet li l-proposta tal-Kummissjoni waqgħet qasira b’wisq lakuni u xejn fuq il-protezzjoni ta’ ekosistemi oħra bħas-savana, l-artijiet mistagħdra u l-peatlands.

Żied jgħid: “Id-deforestazzjoni mhix problema biss għall-pajjiżi tropikali, irridu nieħdu ħsieb ukoll sew il-foresti tagħna stess. Il-pajjiżi Ewropej m’għandhom l-ebda kredibbiltà biex jitolbu li d-deforestazzjoni titwaqqaf x’imkien ieħor jekk ma nkunux lesti li nagħmlu l-parti tagħna biex niddefendu n-natura tagħna stess.”

Aqsam dan l-artikolu:

Bijodiversità

Is-Summit Ewropew tan-Negozju u n-Natura li jissimplifika l-bijodiversità fin-negozju

ippubblikat

on

Illum (l-1 ta' Diċembru), dawk li jfasslu l-politika ta' livell għoli u mexxejja tan-negozju qed jiltaqgħu fil- Samit Ewropew dwar in-Negozju u n-Natura biex tiżdied l-azzjoni tan-negozju għan-natura qabel il-Konferenza kruċjali tan-NU dwar il-Bijodiversità (COP 15) fir-rebbiegħa tal-2022. Organizzata mill- EU [protett bl-email] Pjattaforma tal-Kummissjoni Ewropea u msieħba oħra, is-summit għandu l-għan li jsaħħaħ il-moviment dejjem jikber ta’ kumpaniji madwar l-Ewropa u lil hinn li qed ipoġġu n-natura u n-nies fiċ-ċentru tal-istrateġiji ta’ rkupru tagħhom.

Il-Viċi President Eżekuttiv tal-Patt Ekoloġiku Ewropew Frans Timmermans qal: “Filwaqt li l-kriżi tal-klima hija ttrattata b’urġenza, il-kriżi tal-bijodiversità u t-theddida tal-ekoċidju għadhom ma telgħux biżżejjed fuq l-aġenda globali. In-negozji jirrikonoxxu dejjem aktar l-urġenza li jaġixxu u nappella biex ikunu leħinhom dwar ir-riskji tat-telf tal-bijodiversità. Ir-restawr tar-relazzjoni tagħna man-natura se jevita t-telf ekonomiku, jiġġenera impjiegi ġodda, u jiżgura pjaneta abitabbli għall-ġenerazzjonijiet futuri.”

Il-Kummissarju għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd Virginijus Sinkevičius qal: “In-negozji huma lieva kruċjali fil-bidla fis-sistema kollha li jeħtieġ li sseħħ jekk irridu jkollna klima stabbli u pjaneta ħajja fejn kulħadd jista’ jirnexxi. Jiena noqgħod fuqhom biex imexxu l-ambizzjoni għal Qafas Globali tal-Bijodiversità li għandu jkun miftiehem fil-Bijodiversità COP15, b'finanzjament akbar tal-bijodiversità u integrazzjoni suffiċjenti tal-bijodiversità fis-setturi kollha.”

Is-summit jinkludi negozji ta’ quddiem u istituzzjonijiet finanzjarji li jaqsmu esperjenzi, eżempji tal-aħjar prattika u inizjattivi li għandhom l-għan li jintegraw il-kapital naturali u l-bijodiversità fit-teħid tad-deċiżjonijiet korporattivi, u jħeġġeġ lil oħrajn biex jingħaqdu. L-avveniment jistieden firmatarji ġodda għall- Finanzi għall-Bijodiversità Wegħda jistieden lill-mexxejja globali biex ireġġgħu lura t-telf tan-natura f'dan id-deċennju u jimpenjaw ruħhom li jipproteġu u jirrestawraw il-bijodiversità permezz tal-attivitajiet finanzjarji u l-investimenti tagħhom. Dawn il-firmatarji ġodda se jagħtu spinta lill-grupp ta’ 75 istituzzjoni finanzjarja li jirrappreżentaw €12-il triljun assi. Aktar informazzjoni tinsab fil- oġġett aħbarijiet.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

Emissjonijiet CO2

Il-Kummissjoni tadotta annessi ġodda għal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat tas-Sistema ta’ Skambju ta’ Emissjonijiet tal-UE, li tiddefinixxi punti ta’ referenza tal-effiċjenza applikabbli u fatturi tas-CO2

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni Ewropea adottat żewġ annessi ġodda għall- Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat tas-Sistema ta' Skambju ta' Emissjonijiet tal-UE (il-'Linji Gwida tal-ETS'). L-annessi l-ġodda jissupplimentaw il-Linji Gwida tal-ETS u jiddefinixxu l-parametri referenzjarji tal-effiċjenza applikabbli u l-fatturi tas-CO2. Il-Linji Gwida tal-ETS għandhom l-għan li jnaqqsu r-riskju ta' 'rilokazzjoni tal-karbonju', fejn kumpaniji jċaqalqu l-produzzjoni lejn pajjiżi barra l-UE b'politiki klimatiċi inqas ambizzjużi, li jwasslu għal inqas attività ekonomika fl-UE u l-ebda tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra globalment. B'mod partikolari, il-Linji Gwida jippermettu lill-istati membri jikkumpensaw lis-setturi f'riskju ta' rilokazzjoni għal parti mill-prezzijiet ogħla tal-elettriku li jirriżultaw mis-sinjali tal-prezz tal-karbonju maħluqa mill-EU ETS (l-hekk imsejħa 'spejjeż ta' emissjonijiet indiretti').

Meta l-Linji Gwida tal-ETS riveduti ġew adottati f'Settembru 2020, il-Kummissjoni indikat li ż-żewġ annessi dwar 'Punti ta' Referenza tal-Effiċjenza' u dwar 'fatturi CO2' se jiġu ppubblikati fi stadju aktar tard. Il-punti ta' referenza tal-effiċjenza jirrappreżentaw il-kwantità ta' elettriku involuta fl-aktar proċess ta' produzzjoni effiċjenti għal kull prodott. Il-fatturi tas-CO2, li huma bbażati fuq it-taħlita tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-fjuwils fossili f'kull pajjiż jew reġjun, jirriflettu sa liema punt il-prezz bl-ingrossa tal-elettriku kkunsmat mill-benefiċjarju huwa influwenzat mill-ispejjeż tal-ETS fiż-żoni tal-prezzijiet rilevanti.

Il-Kummissjoni llum adottat a Komunikazzjoni jissupplimentaw il-Linji Gwida tal-ETS, jintroduċu l-annessi pendenti. Il-parametri referenzjarji tal-effiċjenza u l-fatturi tas-CO2 definiti fl-annessi huma bbażati fuq input espert, prattika preċedenti u data statistika. B'mod aktar speċifiku, il-punti ta' referenza tal-effiċjenza ġew stabbiliti fuq il-bażi ta' studju espert minn konsulent estern. Il-metodoloġija biex jiġu stabbiliti l-fatturi tas-CO2 applikabbli hija simili għal dik applikata fil-Linji Gwida preċedenti, u hija bbażata fuq data tal-Eurostat.

Il-parametri referenzjarji l-ġodda tal-effiċjenza u l-fatturi tas-CO2 se jidħlu fil-kalkolu tal-ammont ta’ kumpens għall-ispejjeż indiretti mġarrba mill-benefiċjarji mill-2021, u għalhekk huma elementi importanti biex tiġi żgurata l-proporzjonalità tal-miżuri ta’ għajnuna mogħtija taħt il-Linji Gwida tal-ETS.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

Agrikoltura

Statistika agrikola tal-UE: Sussidji, impjiegi, produzzjoni

ippubblikat

on

Skopri fatti u ċifri dwar il-biedja fl-UE, inkluż il-finanzjament skont il-pajjiż, l-impjiegi u l-produzzjoni, Soċjetà.

L-agrikoltura hija industrija importanti għall-pajjiżi kollha tal-UE u kollha jirċievu fondi tal-UE permezz tal-Politika Agrikola Komuni (CAP). Dawn il-fondi jappoġġjaw lill-bdiewa direttament permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija u żoni rurali, azzjoni klimatika u l-ġestjoni tar-riżorsi naturali permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali.

Ssib kif il-Politika Agrikola Komuni tappoġġja lill-bdiewa.

Sussidji agrikoli tal-UE skont il-pajjiż

Fl-2019, intefqu €38.2 biljun fuq pagamenti diretti lill-bdiewa u €13.8bn fuq żvilupp rurali. €2.4 biljun oħra appoġġaw is-suq għall-prodotti agrikoli.

reklam

Ir-regoli li jirregolaw kif jintefqu l-fondi tal-Politika Agrikola Komuni huma determinati mill- Baġit fit-tul tal-UE. il ir-regoli attwali jibqgħu għaddejjin sa Diċembru 2022, wara li l-aktar riċenti riforma tal-Politika Agrikola Komuni se jidħol fis-seħħ u jibqa’ għaddej sal-2027.

Infografika b'mappa li turi l-ammont ta' sussidji tal-Politika Agrikola Komuni għal kull pajjiż tal-UE fl-2019. Id-dejta ewlenija tista' tinstab taħt l-intestatura Sussidji agrikoli tal-UE skont il-pajjiż.
It-tqassim tal-fondi tal-Politika Agrikola Komuni bejn il-pajjiżi tal-UE  

Statistika tal-UE dwar l-impjiegi fl-agrikoltura

L-industrija agrikola appoġġat 9,476,600 impjieg fl-2019 u 3,769,850 impjieg fil-produzzjoni tal-ikel (fl-2018) u ammontaw għal 1.3% tal-prodott gross domestiku tal-UE fl-2020.

Ir-Rumanija kellha l-aktar nies impjegati fl-agrikoltura fl-2019, filwaqt li d-Danimarka kellha l-aktar nies impjegati fil-produzzjoni tal-ikel fl-2018.

reklam

Għal kull euro minfuq, is-settur tal-farms joħloq €0.76 addizzjonali għall-ekonomija tal-UE. Il-valur miżjud gross mill-biedja – id-differenza bejn il-valur ta’ dak kollu li pproduċa s-settur agrikolu primarju tal-UE u l-ispiża tas-servizzi u l-oġġetti użati fil-proċess tal-produzzjoni – kien ta’ €178.4 biljun fl-2020.

Infografika li turi l-impjiegi fl-agrikoltura (fl-2019) u l-produzzjoni tal-ikel (fl-2018) għal kull pajjiż tal-UE. Id-dejta ewlenija tista' tinstab taħt l-intestatura Statistika tal-UE dwar l-impjiegi fl-agrikoltura.
Is-setturi tal-ikel u tal-agrikoltura fl-UE  

Produzzjoni agrikola fl-Ewropa

L-agrikoltura tal-UE tipproduċi varjetà rikka ta' prodotti tal-ikel, miċ-ċereali sal-ħalib. L-UE leġiżlat biex tiżgura li l-ikel prodott u mibjugħ fl-UE jkun sikur biex jittiekel. Il- L-istrateġija tal-UE mill-farm to fork, imħabbra fl-2020, għandha l-għan li tiżgura li l-ikel jiġi prodott ukoll b'mod aktar sostenibbli. Il-MPE jridu jnaqqsu l-użu tal-pestiċidi għal aħjar jipproteġu l-pollinaturi u l-bijodiversità, jintemm l-użu tal-gaġeġ fit-trobbija tal-annimali u jżidu l-użu tal-art għal biedja organika billi 2030.

Infografika li turi kemm ġew prodotti tunnellati ta' ikel differenti fl-UE fl-2019.
Produzzjoni tal-ikel fl-UE  

Politika Agrikola Komuni 

Sorsi tad-dejta 

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari
reklam
reklam

Trending