Kuntatt magħna

Tibdil fil-klima

Il-Parlament jadotta mira ġdida tal-bjar tal-karbonju li żżid l-ambizzjoni klimatika tal-UE 2030 

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Liġi ġdida tgħolli l-mira tal-bjar tal-karbonju tal-UE għas-settur tal-użu tal-art u l-forestrija, li għandha tnaqqas il-gassijiet serra fl-UE fl-2030 sa 57 % meta mqabbla mal-1990, sessjoni plenarja, ENVI.

Il-Parlament adotta b'479 vot kontra 97 u 43 astensjoni r-reviżjoni tar-regolament dwar l-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija (LULUCF) li tfittex li ttejjeb il-bjar naturali tal-karbonju biex tagħmel l-UE l-ewwel kontinent newtrali għall-klima sal-2050 u ittejjeb il-bijodiversità f'konformità mal- Ftehim Ekoloġiku Ewropew.

Kemm il-miri tal-UE kif ukoll dawk nazzjonali biex jagħtu spinta lill-bjar tal-karbonju sal-2030

Il-mira tal-UE 2030 għal tneħħija netta tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHG) fis-settur tal-art, il-bidla fl-użu tal-art u l-forestrija se tkun stabbilita għal 310 miljun tunnellata ekwivalenti ta' CO2, li hija madwar 15 % aktar mil-lum. Din il-mira l-ġdida tal-UE għandha tnaqqas aktar il-GHGs tal-UE fl-2030 minn 55 % għal madwar 57 % meta mqabbla mal-livelli tal-1990.

L-istati membri kollha tal-UE se jkollhom miri vinkolanti nazzjonali għall-2030 għal tneħħija u emissjonijiet minn LULUCF ibbażati fuq livelli reċenti ta' tneħħija u potenzjal għal aktar tneħħija. Ir-regoli attwali se japplikaw sal-2025, li taħthom il-pajjiżi tal-UE se jkollhom jiżguraw li l-emissjonijiet fis-settur tal-LULUCF ma jaqbżux l-ammont li tneħħa. Mill-2026, il-pajjiżi tal-UE se jkollhom baġit ta' erba' snin għall-2026-2029 minflok miri annwali vinkolanti.

Governanza, flessibbiltà u monitoraġġ

L-Istati Membri jistgħu jixtru jew ibigħu krediti ta’ tneħħija bejn il-LULUCF u l- Regolament dwar il-Qsim tal-Isforz biex jilħqu l-miri tagħhom. Mekkaniżmu se jiżgura wkoll li l-istati membri jirċievu kumpens jekk iseħħu diżastri naturali, bħal nirien fil-foresti.

reklam

Il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika tal-emissjonijiet u t-tneħħija se jittejbu, inkluż bl-użu ta’ aktar data ġeografika u telerilevament, sabiex il-progress tal-pajjiżi tal-UE lejn il-kisba tal-miri tagħhom ikun jista’ jiġi segwit b’mod aktar preċiż.

Il-pajjiżi tal-UE se jkunu obbligati jieħdu azzjoni korrettiva jekk il-progress lejn il-mira tagħhom ma jkunx biżżejjed. Se jkun hemm ukoll penali għan-nuqqas ta’ konformità: 108 % tal-GHG 'l fuq mill-baġit tal-GHG tagħhom għall-2026-2029 se jiżdiedu mal-mira tagħhom għall-2030. Biex tiżgura li l-mira tal-UE tintlaħaq, il-Kummissjoni se tissottometti rapport ta' progress mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-ewwel valutazzjoni globali miftiehma taħt il- Ftehim Paris. Jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha ssegwi bi proposti leġiżlattivi.

Quote

Wara l-vot, rapporteur Ville Niinistö (Ħodor/EFA, FI) qal: “Is-sinkijiet tal-UE ilhom jonqsu għall-aħħar għaxar snin. Din il-liġi se tiżgura li s-settur tal-art se jagħmel il-parti tiegħu fl-indirizzar tal-kriżi tal-klima peress li issa għandna mira u salvagwardji aktar ambizzjużi bħal data aħjar u rekwiżiti ta’ rappurtar aktar stretti, aktar trasparenza kif ukoll reviżjoni sal-2025. Għall-ewwel darba , din il-leġiżlazzjoni tikkunsidra l-bijodiversità u l-kriżi tal-klima b’mod konġunt u l-istati membri se jkollhom bżonn ukoll iqisu l-prinċipju ta’ l-ebda ħsara sinifikanti.”

Passi li jmiss

It-test għad irid jiġi approvat formalment mill-Kunsill. Imbagħad jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE u jidħol fis-seħħ 20 jum wara.

Sfond

Ir-reviżjoni tar-regoli LULUCF hija parti mill- 'Tajjeb għal 55 fl-2030 pakkett', li huwa l-pjan tal-UE biex tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra b'mill-inqas 55 % sal-2030 meta mqabbla mal-livelli tal-1990 f'konformità ma' il-Liġi Ewropea dwar il-Klima.

Aktar informazzjoni 

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending