Kuntatt magħna

Agrikoltura

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew: Il-Kummissjoni tadotta proposti ġodda biex twaqqaf id-deforestazzjoni, tinnova l-ġestjoni sostenibbli tal-iskart u tagħmel il-ħamrija b'saħħitha għan-nies, in-natura u l-klima

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Il-Kummissjoni adottat tliet inizjattivi ġodda li huma meħtieġa biex isir il- Ftehim Ekoloġiku Ewropew realtà. Il-Kummissjoni qed tipproponi regoli ġodda biex irażżan id-deforestazzjoni mmexxija mill-UE, kif ukoll regoli ġodda biex jiffaċilitaw il-vjeġġi tal-iskart fl-UE biex jippromwovu l-ekonomija ċirkolari u jindirizzaw l-esportazzjoni ta’ skart illegali u sfidi tal-iskart lejn pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni tippreżenta wkoll strateġija ġdida dwar il-Ħamrija biex il-ħamrija Ewropea kollha tiġi restawrata, reżiljenti, u protetta b'mod adegwat sal-2050. Bil-proposti tal-lum, il-Kummissjoni qed tippreżenta l-għodod biex timxi lejn ekonomija ċirkolari, tipproteġi n-natura, u tgħolli l-istandards ambjentali fl-Ewropa. Unjoni u fid-dinja.

Il-Viċi President Eżekuttiv tal-Patt Ekoloġiku Ewropew Frans Timmermans qal: “Biex nirnexxu fil-ġlieda globali kontra l-kriżijiet tal-klima u l-bijodiversità irridu nieħdu r-responsabbiltà li naġixxu f’pajjiżhom kif ukoll barra minn Malta. Ir-regolament tagħna dwar id-deforestazzjoni jwieġeb is-sejħiet taċ-ċittadini biex jimminimizzaw il-kontribut Ewropew għad-deforestazzjoni u jippromwovu l-konsum sostenibbli. Ir-regoli l-ġodda tagħna biex jirregolaw il-vjeġġi tal-iskart se jagħtu spinta lill-ekonomija ċirkolari u jiżguraw li l-esportazzjonijiet tal-iskart ma jagħmlux ħsara lill-ambjent jew lis-saħħa tal-bniedem xi mkien ieħor. U l-istrateġija tagħna dwar il-ħamrija se tippermetti li l-ħamrija ssir b’saħħitha, tintuża b’mod sostenibbli u tirċievi l-protezzjoni legali li teħtieġ.”

Il-Kummissarju għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd Virginijus Sinkevičius qal: “Jekk nistennew politiki klimatiċi u ambjentali aktar ambizzjużi mill-imsieħba, għandna nieqfu nesportaw it-tniġġis u nappoġġaw id-deforestazzjoni aħna stess. Ir-regolamenti dwar id-deforestazzjoni u l-ġarr tal-iskart li qed inpoġġu fuq il-mejda huma l-aktar tentattivi leġiżlattivi ambizzjużi biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet madwar id-dinja. B’dawn il-proposti, qed nieħdu r-responsabbiltà tagħna u nimxu bit-taħdita billi nnaqqsu l-impatt globali tagħna fuq it-tniġġis u t-telf tal-bijodiversità. Aħna ressaqna wkoll strateġija innovattiva tal-UE dwar il-ħamrija b’aġenda ta’ politika b’saħħitha li għandha l-għan li tagħtihom l-istess livell ta’ protezzjoni bħall-ilma, l-ambjent tal-baħar u l-arja.”  

Il-Kummissjoni tipproponi Regolament ġdid biex jitrażżan id-deforestazzjoni mmexxija mill-UE u d-degradazzjoni tal-foresti. Meta wieħed jgħodd biss mill-1990 sal-2020, id-dinja tilfet tilfet 420 miljun ettaru ta’ foresta – żona akbar mill-Unjoni Ewropea. Ir-regoli l-ġodda proposti jiggarantixxu li l-prodotti li ċ-ċittadini tal-UE jixtru, jużaw u jikkunsmaw fis-suq tal-UE ma jikkontribwixxux għad-deforestazzjoni globali u d-degradazzjoni tal-foresti. Il-mutur ewlieni ta 'dawn il-proċessi huwa l-espansjoni agrikola marbuta mal-komoditajiet sojja, ċanga, żejt tal-palm, injam, kawkaw u kafè, u xi wħud mill-prodotti derivati ​​tagħhom.

reklam

Ir-Regolament jistabbilixxi regoli obbligatorji ta' diliġenza dovuta għal kumpaniji li jridu jqiegħdu dawn il-komoditajiet fis-suq tal-UE bil-għan li jiġi żgurat li biss prodotti ħielsa mid-deforestazzjoni u legali jkunu permessi fis-suq tal-UE. Il-Kummissjoni se tuża sistema ta' valutazzjoni komparattiva biex tivvaluta l-pajjiżi u l-livell ta' riskju tagħhom ta' deforestazzjoni u degradazzjoni tal-foresti mmexxija mill-komoditajiet fl-ambitu tar-regolament.

Il-Kummissjoni se żżid id-djalogu ma' pajjiżi konsumaturi kbar oħra u timpenja ruħha b'mod multilaterali biex tgħaqqad l-isforzi. Billi jippromwovu l-konsum ta' prodotti 'ħieles mid-deforestazzjoni' u jnaqqsu l-impatt tal-UE fuq id-deforestazzjoni globali u d-degradazzjoni tal-foresti, ir-regoli l-ġodda huma mistennija li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u t-telf tal-bijodiversità. Fl-aħħar nett, l-indirizzar tad-deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti se jkollu impatti pożittivi fuq il-komunitajiet lokali, inklużi l-aktar nies vulnerabbli bħall-popli indiġeni, li jiddependu ħafna fuq l-ekosistemi tal-foresti.

taħt il Regolament rivedut dwar il-vjeġġi tal-iskart, il-Kummissjoni twettaq l-ekonomija ċirkolari u l-ambizzjonijiet ta’ tniġġis żero billi tipproponi regoli aktar b’saħħithom dwar l-esportazzjoni tal-iskart, sistema aktar effiċjenti għaċ-ċirkolazzjoni tal-iskart bħala riżorsa u azzjoni determinata kontra t-traffikar tal-iskart. L-esportazzjonijiet tal-iskart lejn pajjiżi mhux tal-OECD se jkunu ristretti u permessi biss jekk pajjiżi terzi jkunu lesti li jirċievu ċertu skart u jkunu kapaċi jimmaniġġjawh b'mod sostenibbli. Il-vjeġġi tal-iskart lejn il-pajjiżi tal-OECD se jiġu mmonitorjati u jistgħu jiġu sospiżi jekk jiġġeneraw problemi ambjentali serji fil-pajjiż tad-destinazzjoni. Skont il-proposta, il-kumpaniji kollha tal-UE li jesportaw skart barra l-UE għandhom jiżguraw li l-faċilitajiet li jirċievu l-iskart tagħhom ikunu soġġetti għal verifika indipendenti li turi li jimmaniġġjaw dan l-iskart b’mod ambjentalment sod.

reklam

Fi ħdan l-UE, il-Kummissjoni qed tipproponi li tissimplifika l-proċeduri stabbiliti b’mod konsiderevoli, billi tiffaċilita l-iskart biex jerġa’ jidħol fl-ekonomija ċirkolari, mingħajr ma jitnaqqas il-livell meħtieġ ta’ kontroll. Dan jgħin biex titnaqqas id-dipendenza tal-UE fuq il-materja prima primarja u jappoġġa l-innovazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni tal-industrija tal-UE biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tal-UE. Ir-regoli l-ġodda qed iġibu wkoll vjeġġi ta’ skart fl-era diġitali billi jintroduċu skambju elettroniku ta’ dokumentazzjoni.

Ir-Regolament dwar il-vjeġġi tal-iskart ikompli jsaħħaħ l-azzjoni kontra t-traffikar tal-iskart, waħda mill-aktar forom serji ta’ kriminalità ambjentali peress li l-vjeġġi illegali potenzjalment jinkludu sa 30 % tal-vjeġġi tal-iskart li jiswew €9.5 biljun fis-sena. It-titjib tal-effiċjenza u l-effettività tar-reġim tal-infurzar jinkludi t-twaqqif ta’ Grupp tal-UE għall-Infurzar tal-Vjeġġ tal-Iskart, li jagħti s-setgħa lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi OLAF biex jappoġġja investigazzjonijiet transnazzjonali mill-Istati Membri tal-UE dwar it-traffikar tal-iskart, u li jipprovdi regoli aktar b’saħħithom dwar il-penali amministrattivi.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni ppreżentat ukoll a Strateġija ġdida tal-UE dwar il-Ħamrija - riżultat importanti tal- Ftehim Ekoloġiku Ewropew u l- Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 għall-indirizzar tal-kriżijiet tal-klima u tal-bijodiversità. Ħamrija b'saħħitha hija l-pedament għal 95% tal-ikel li nieklu, jospitaw aktar minn 25% tal-bijodiversità fid-dinja, u huma l-akbar pool tal-karbonju terrestri fuq il-pjaneta. Madankollu, 70% tal-ħamrija fl-UE mhijiex f'kundizzjoni tajba. L-Istrateġija tistabbilixxi qafas b’miżuri konkreti għall-protezzjoni, ir-restawr u l-użu sostenibbli tal-ħamrija u tipproponi sett ta’ miżuri volontarji u legalment vinkolanti. Din l-istrateġija għandha l-għan li żżid il-karbonju tal-ħamrija fl-art agrikola, tiġġieled id-deżertifikazzjoni, tirrestawra l-art u l-ħamrija degradata, u tiżgura li sal-2050, l-ekosistemi kollha tal-ħamrija jkunu f’kundizzjoni tajba.

L-Istrateġija titlob li jiġi żgurat l-istess livell ta' protezzjoni għall-ħamrija li jeżisti għall-ilma, l-ambjent tal-baħar u l-arja fl-UE. Dan se jsir permezz ta’ proposta sal-2023 għal Liġi ġdida dwar is-Saħħa tal-Ħamrija, wara valutazzjoni tal-impatt u konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet interessati u l-Istati Membri. L-Istrateġija timmobilizza wkoll l-involviment tas-soċjetà u r-riżorsi finanzjarji meħtieġa, l-għarfien kondiviż, u tippromwovi prattiki u monitoraġġ sostenibbli tal-ġestjoni tal-ħamrija, li tappoġġja l-ambizzjoni tal-UE għal azzjoni globali fuq il-ħamrija.

Aktar informazzjoni

Mistoqsija u Tweġibiet dwar Regoli ġodda għal prodotti ħielsa mid-deforestazzjoni

Factsheet dwar Regoli ġodda għal prodotti ħielsa mid-deforestazzjoni

Proposta għal Regolament ġdid biex jitrażżan id-deforestazzjoni mmexxija mill-UE u d-degradazzjoni tal-foresti

Mistoqsija u Tweġibiet dwar Regoli riveduti tal-ġarr tal-iskart

Skeda ta' fatti dwar Regoli riveduti tal-ġarr tal-iskart

Proposta għal Regolament rivedut dwar il-vjeġġi tal-iskart

Mistoqsija u Tweġibiet dwar l-Istrateġija tal-Ħamrija

Factsheet dwar l-Istrateġija tal-Ħamrija

Strateġija ġdida tal-UE dwar il-Ħamrija

Aqsam dan l-artikolu:

Agrikoltura

Agrikoltura: Żieda kostanti fil-kummerċ agroalimentari tal-UE

ippubblikat

on

L-aħħar ċifri tal-kummerċ agroalimentari tal-UE ippubblikati juru li l-kummerċ qed ikompli jiżdied b'mod kostanti, bl-esportazzjonijiet jiżdiedu b'7% meta mqabbla mal-ewwel tmien xhur tal-2020. Il-valur totali tal-kummerċ agroalimentari tal-UE (esportazzjonijiet flimkien ma' importazzjonijiet) għal Jannar-Awwissu 2021 laħaq valur ta' €210.5 biljun, li jirrifletti żieda ta’ 5.1% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. L-esportazzjonijiet żdiedu b’7% għal €127.5bn, filwaqt li l-importazzjonijiet żdiedu bi 2.3% għal €85bn, li taw surplus kummerċjali totali agroalimentari ta’ €44bn għall-ewwel tmien xhur tas-sena. Din hija żieda ta’ 17 % meta mqabbla mal-perjodu korrispondenti fl-2020. Kienu rrappurtati ċifri pożittivi fl-esportazzjonijiet lejn l-Istati Uniti, li kibru b’€2 biljun jew 15 %, immexxija l-aktar minn prestazzjonijiet b’saħħithom mill-inbid, u l-ispirti u l-likuri.

Barra minn hekk, l-esportazzjonijiet lejn iċ-Ċina żdiedu b’€812 miljun, filwaqt li żidiet fil-valuri ġew irrappurtati wkoll fl-esportazzjonijiet lejn l-Isvizzera (żieda ta’ €531m), il-Korea t’Isfel (€464m), in-Norveġja (€393m) u l-Iżrael (€288m). L-esportazzjonijiet lejn ir-Renju Unit matul dan il-perjodu (€116-il miljun) kienu kważi fl-istess valur bħas-sena l-oħra. L-esportazzjonijiet lejn numru ta’ pajjiżi naqsu meta mqabbla mal-istess perjodu fl-2020. L-akbar tnaqqis deher fl-esportazzjonijiet lejn l-Arabja Sawdija, li naqsu b’€399m jew 16%. Tnaqqis notevoli ieħor kien irrappurtat fl-esportazzjonijiet lejn Ħong Kong (tnaqqis ta’ €103 miljun) u l-Kuwajt (tnaqqis ta’ €101m). Rigward kategoriji ta’ prodotti speċifiċi, l-ewwel tmien xhur tal-2021 raw żidiet kbar fil-valuri tal-esportazzjoni tal-inbid (sa €2.5bn) u spirti u likuri (€1.3bn), li jirrappreżentaw żidiet ta’ 31% u 32% rispettivament. Tnaqqis ġie rrappurtat għall-esportazzjoni ta’ qamħ (tnaqqis ta’ €892m) u ikel tat-trabi (tnaqqis ta’ €736m). L-aktar żidiet notevoli fil-valur tal-importazzjonijiet dehru fiż-żejt taż-żejt (żieda ta’ €1.1bn), il-fażola tas-sojja (żieda ta’ €1.1bn), l-aċidi grassi u x-xama’ (żieda ta’ €500m), iż-żejt tal-palm u l-qalba (żieda ta’ €479m), u fażola tal-kawkaw (sa €291m).

L-ogħla tnaqqis fil-valuri tal-importazzjoni, min-naħa l-oħra, dehru fil-frott tropikali, ġewż u ħwawar (tnaqqis ta’ €669m), meraq tal-frott (tnaqqis ta’ €194m), frott taċ-ċitru (tnaqqis ta’ €159m), tabakk mhux ipproċessat (tnaqqis ta’ €158m) , u ross (tnaqqis ta’ €140m). Aktar informazzjoni hija disponibbli hawn u dwar il-kummerċ agroalimentari tal-UE tagħhae.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

Agrikoltura

Statistika agrikola tal-UE: Sussidji, impjiegi, produzzjoni

ippubblikat

on

Skopri fatti u ċifri dwar il-biedja fl-UE, inkluż il-finanzjament skont il-pajjiż, l-impjiegi u l-produzzjoni, Soċjetà.

L-agrikoltura hija industrija importanti għall-pajjiżi kollha tal-UE u kollha jirċievu fondi tal-UE permezz tal-Politika Agrikola Komuni (CAP). Dawn il-fondi jappoġġjaw lill-bdiewa direttament permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija u żoni rurali, azzjoni klimatika u l-ġestjoni tar-riżorsi naturali permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali.

Ssib kif il-Politika Agrikola Komuni tappoġġja lill-bdiewa.

Sussidji agrikoli tal-UE skont il-pajjiż

Fl-2019, intefqu €38.2 biljun fuq pagamenti diretti lill-bdiewa u €13.8bn fuq żvilupp rurali. €2.4 biljun oħra appoġġaw is-suq għall-prodotti agrikoli.

reklam

Ir-regoli li jirregolaw kif jintefqu l-fondi tal-Politika Agrikola Komuni huma determinati mill- Baġit fit-tul tal-UE. il ir-regoli attwali jibqgħu għaddejjin sa Diċembru 2022, wara li l-aktar riċenti riforma tal-Politika Agrikola Komuni se jidħol fis-seħħ u jibqa’ għaddej sal-2027.

Infografika b'mappa li turi l-ammont ta' sussidji tal-Politika Agrikola Komuni għal kull pajjiż tal-UE fl-2019. Id-dejta ewlenija tista' tinstab taħt l-intestatura Sussidji agrikoli tal-UE skont il-pajjiż.
It-tqassim tal-fondi tal-Politika Agrikola Komuni bejn il-pajjiżi tal-UE  

Statistika tal-UE dwar l-impjiegi fl-agrikoltura

L-industrija agrikola appoġġat 9,476,600 impjieg fl-2019 u 3,769,850 impjieg fil-produzzjoni tal-ikel (fl-2018) u ammontaw għal 1.3% tal-prodott gross domestiku tal-UE fl-2020.

Ir-Rumanija kellha l-aktar nies impjegati fl-agrikoltura fl-2019, filwaqt li d-Danimarka kellha l-aktar nies impjegati fil-produzzjoni tal-ikel fl-2018.

reklam

Għal kull euro minfuq, is-settur tal-farms joħloq €0.76 addizzjonali għall-ekonomija tal-UE. Il-valur miżjud gross mill-biedja – id-differenza bejn il-valur ta’ dak kollu li pproduċa s-settur agrikolu primarju tal-UE u l-ispiża tas-servizzi u l-oġġetti użati fil-proċess tal-produzzjoni – kien ta’ €178.4 biljun fl-2020.

Infografika li turi l-impjiegi fl-agrikoltura (fl-2019) u l-produzzjoni tal-ikel (fl-2018) għal kull pajjiż tal-UE. Id-dejta ewlenija tista' tinstab taħt l-intestatura Statistika tal-UE dwar l-impjiegi fl-agrikoltura.
Is-setturi tal-ikel u tal-agrikoltura fl-UE  

Produzzjoni agrikola fl-Ewropa

L-agrikoltura tal-UE tipproduċi varjetà rikka ta' prodotti tal-ikel, miċ-ċereali sal-ħalib. L-UE leġiżlat biex tiżgura li l-ikel prodott u mibjugħ fl-UE jkun sikur biex jittiekel. Il- L-istrateġija tal-UE mill-farm to fork, imħabbra fl-2020, għandha l-għan li tiżgura li l-ikel jiġi prodott ukoll b'mod aktar sostenibbli. Il-MPE jridu jnaqqsu l-użu tal-pestiċidi għal aħjar jipproteġu l-pollinaturi u l-bijodiversità, jintemm l-użu tal-gaġeġ fit-trobbija tal-annimali u jżidu l-użu tal-art għal biedja organika billi 2030.

Infografika li turi kemm ġew prodotti tunnellati ta' ikel differenti fl-UE fl-2019.
Produzzjoni tal-ikel fl-UE  

Politika Agrikola Komuni 

Sorsi tad-dejta 

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

Agrikoltura

Il-Parlament Ewropew se jivvota dwar ftehim ta’ sussidji kbar għall-farms

ippubblikat

on

By

Membri tal-Parlament Ewropew jattendu dibattitu dwar il-Politika Agrikola Komuni (PAK) waqt sessjoni plenarja fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu, Franza, 23 ta’ Novembru, 2021. REUTERS/Christian Hartmann/Pool
Il-Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura Janusz Wojciechowski jitkellem waqt dibattitu dwar il-Politika Agrikola Komuni (PAK) waqt sessjoni plenarja fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu, Franza, it-23 ta’ Novembru 2021. REUTERS/Christian Hartmann/Pool

Leġiżlaturi li għenu biex jinnegozjaw ftehim mal-gvernijiet dwar riformi għall-programm enormi ta' sussidju għall-biedja tal-Unjoni Ewropea ħeġġew lill-Parlament Ewropew biex jagħtih l-aħħar dawl aħdar nhar it-Tlieta (23 ta' Novembru), tikteb Ingrid Melander, Reuters.

Il-ftehim milħuq f'Ġunju temm taqbida ta' kważi tliet snin dwar il-futur tal-Politika Agrikola Komuni tal-UE, u jammonta għal madwar terz tal-baġit tal-blokk 2021-2027 -- jonfoq madwar €387 biljun ($436 biljun) fuq bdiewa u appoġġ għal rurali żvilupp.

Ir-regoli l-ġodda tal-PAK, li jkun japplika mill-2023, jimmira li jċaqlaq il-flus minn prattiki tal-biedja intensiva għall-protezzjoni tan-natura, u jnaqqas l-10 % tal-gassijiet serra tal-UE emessi mill-agrikoltura.

Ir-riformi għandhom ċans tajjeb li jiġu approvati mill-Parlament Ewropew aktar tard nhar it-Tlieta. Iżda l-gruppi ambjentali u xi leġiżlaturi jgħidu li ma jallinjawx il-biedja mal-għanijiet tal-UE biex tiġġieled it-tibdil fil-klima u li ħafna mill-miżuri ppjanati biex iħeġġu lill-bdiewa jaqilbu għal metodi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent huma dgħajfa jew volontarji.

reklam

“Qed inħeġġiġkom, jekk jogħġbok, fl-interess tal-bdiewa Ewropej, fl-interess tal-klima, biex tivvota favur,” qal Peter Jahr, membru Ġermaniż tal-Parlament Ewropew.

Meta indirizza l-kritika tar-riformi, huwa qal li kien hemm bżonn ta’ kompromessi.

Il-kap eżekuttiv tal-agrikoltura tal-Kummissjoni Ewropea, Janusz Wojciechowski, qal li r-riformi se "jrawmu settur agrikolu sostenibbli u kompetittiv li jista 'jappoġġa l-għajxien tal-bdiewa u jipprovdi ikel b'saħħtu u sostenibbli għas-soċjetà filwaqt li jwassal b'mod sinifikanti aktar f'termini ta' ambjent u klima."

reklam

Ir-riformi jkunu jeħtieġu li 20% tal-pagamenti lill-bdiewa mill-2023-2024 jintefqu fuq "ekoskemi", li jiżdiedu għal 25% tal-pagamenti fl-2025-2027. Mill-inqas 10% tal-fondi tal-PAK se jmorru għal farms iżgħar u l-pagamenti kollha tal-bdiewa jkunu marbuta mal-konformità mar-regoli ambjentali.

Il-ftehim joħloq ukoll fond ta’ kriżi ta’ €450 miljun f’każ li s-swieq agrikoli jiġu mfixkla minn emerġenza bħal pandemija.

($ 1 = € 0.8880)

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari
reklam
reklam

Trending