Kuntatt magħna

Drogi

Il-Kummissjoni tipproponi mandat aktar b'saħħtu għall-Aġenzija tal-UE dwar id-Drogi hekk kif is-suq illeċitu jipprolifera

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Il-Kummissjoni hija jipproponi biex jissaħħaħ il-mandat taċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ għad-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Droga, billi jittrasformah fl-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drogi. Il-bidliet proposti se jiżguraw li l-aġenzija jista' jkollha rwol aktar importanti fl-identifikazzjoni u l-indirizzar tal-isfidi attwali u futuri relatati mad-drogi illeċiti fl-UE. Dan jinkludi l-ħruġ ta’ twissijiet meta sustanzi perikolużi jinbiegħu konxjament għal użu illeċitu, il-monitoraġġ tal-użu ta’ vizzju ta’ sustanzi meħuda flimkien ma’ drogi illeċiti, u l-iżvilupp ta’ kampanji ta’ prevenzjoni fil-livell tal-UE. L-Aġenzija tal-UE dwar id-Drogi se jkollha wkoll rwol internazzjonali aktar b'saħħtu.

Il-Viċi President tagħna tal-Mod ta' Ħajja Ewropew, Margaritis Schinas, qalet: “Il-produzzjoni tad-droga u t-traffikar tad-droga adattaw għat-tfixkil matul il-pandemija. Gruppi tal-kriminalità organizzata malajr aġġustaw l-operazzjonijiet tad-droga tagħhom għas-sitwazzjoni l-ġdida. Issa aktar minn qatt qabel neħtieġu evidenza ċara, aġġornata u affidabbli u kapaċitajiet ta' analiżi dwar id-drogi illeċiti fl-UE. Huwa għalhekk li llum qed nipproponu mandat aktar b'saħħtu għall-Aġenzija tal-UE dwar id-Drogi. Se nkomplu niġġieldu kontra t-traffikar tad-drogi illeċiti u nindirizzaw l-impatt tad-drogi illeċiti fuq is-saħħa pubblika u s-sigurtà tal-Ewropej. L-aġenzija msaħħa tagħna se tkompli tkun sieħeb ewlieni f’dan il-kompitu.”

Il-Kummissarju għall-Affarijiet Interni Ylva Johansson qalet: “It-traffikar tad-droga jibqa’ l-akbar suq kriminali fl-UE. Il-kriminalità organizzata tad-droga hija multinazzjonali, u tħeġġeġ il-korruzzjoni u l-qtil. Il-gangs huma dejjem aktar kapaċi jqassmu drogi pprojbiti iżda wkoll fil-produzzjoni ta’ sustanzi li għad iridu jiġu kategorizzati li joħolqu riskji serji. Bil-proposta tal-lum, qed nagħtu lill-Aġenzija tal-UE dwar id-Drogi l-għodod li teħtieġ biex timmonitorja mill-qrib il-pajsaġġi tad-droga li qed jevolvu, biex tgħin fil-ġlieda kontra l-effetti ta’ ħsara tad-droga u biex taħdem b’mod effettiv ma’ aġenziji oħra tal-UE, b’mod partikolari l-Europol.”

Taħt dan il-mandat imsaħħaħ, l-aġenzija se tkun kapaċi:

  • Żviluppa valutazzjonijiet tat-theddid dwar żviluppi ġodda fir-rigward tad-drogi illeċiti li jistgħu jkollhom impatt negattiv fuq is-saħħa pubblika, is-sikurezza u s-sigurtà, li jgħinu biex tiżdied it-tħejjija tal-UE biex tirreaġixxi għal theddid ġdid;
  • Ħruġ twissijiet f'każ li sustanzi partikolarment perikolużi jsiru disponibbli fis-suq;
  • Tissorvelja u tindirizza l-użu tal-poli-sustanza, jiġifieri l-użu ta’ vizzju ta’ sustanzi oħra meta marbut mal-użu tad-droga, meta jitqies li l-użu ta’ poly-substance huwa mifrux fost dawk li jużaw id-droga u għandu impatt detrimentali fuq is-saħħa pubblika;
  • Twaqqaf netwerk ta' laboratorji forensiċi u tossikoloġiċi, li tiġbor flimkien laboratorji nazzjonali. In-netwerk se jrawwem skambju ta' informazzjoni dwar żviluppi u xejriet ġodda u se jappoġġja t-taħriġ ta' esperti tad-droga forensika;
  • Żviluppa kampanji ta' prevenzjoni u tqajjim ta' kuxjenza fil-livell tal-UE relatati ma’ drogi illeċiti, li jippermettu lill-aġenzija taġixxi fuq il-bażi tal-analiżi li tipproduċi. L-aġenzija se tkun tista' wkoll tappoġġja lill-Istati Membri fit-tħejjija ta' kampanji nazzjonali;
  • Ipprovdi riċerka u appoġġ mhux biss dwar kwistjonijiet relatati mas-saħħa iżda wkoll fuq swieq tad-droga u, provvista tad-droga, biex b'hekk tiġi indirizzata l-kwistjoni tad-drogi b'mod aktar komprensiv;
  • Ikollha rwol internazzjonali aktar b'saħħtu u jappoġġaw ir-rwol ta' tmexxija tal-UE dwar il-politika tad-droga fil-livell multilaterali;
  • Jistrieħ fuq a netwerk aktar b'saħħtu ta' punti ta' kuntatt nazzjonali, inkarigat li jipprovdi lill-aġenzija bid-dejta rilevanti.

Passi li jmiss

Issa huwa l-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jeżaminaw u jadottaw il-mandat il-ġdid.

Sfond

reklam

Id-drogi illeċiti huma problema kumplessa ta' sigurtà u saħħa li taffettwa miljuni ta' nies fl-UE u globalment. Il- Rapport Ewropew dwar id-Droga 2021 jistma li 83 miljun adult fl-UE (jiġifieri 28.9% tal-popolazzjoni adulta) użaw drogi illeċiti mill-inqas darba matul ħajjithom. Fl-2019, fl-UE seħħew mill-inqas 5,150 mewta b'doża eċċessiva, b'żieda kostanti kull sena mill-2012. Fl-istess ħin, il-volumi ta' kokaina u eroina introdotti fl-UE huma l-ogħla livelli ta' kull żmien u l-produzzjoni tad-droga, fl-30. drogi sintetiċi partikolari (amfetamini u ecstasy), iseħħ fl-UE kemm għall-konsum domestiku kif ukoll għall-esportazzjoni. Is-suq tad-droga huwa stmat għal valur minimu ta’ €XNUMX biljun fis-sena, u jibqa’ l-akbar suq kriminali fl-UE u sors ewlieni ta’ dħul għall-gruppi tal-kriminalità organizzata. Dawn l-iżviluppi jitolbu azzjoni effettiva fil-livell tal-UE.

il Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza (EMCDDA) hija l-awtorità ewlenija dwar id-drogi illeċiti fl-UE. Jipprovdi evidenza u analiżi xjentifika indipendenti, affidabbli, dwar id-drogi illeċiti, il-vizzju tad-droga u l-konsegwenzi tagħhom, li jappoġġa t-tfassil ta’ politika bbażata fuq l-evidenza dwar il-kontroll tad-droga fil-livell tal-UE, li tikkontribwixxi għall-protezzjoni ta’ dawk kollha li jgħixu fl-Ewropa minn ħsarat relatati mad-droga.

Il-proposta tal-lum tibni fuq is-sejbiet tal-Kummissjoni evalwazzjoni tal-EMCDDA ppubblikata f’Mejju 2019. L-evalwazzjoni kkonkludiet li l-aġenzija hija rikonoxxuta b’mod wiesa’ bħala ċentru ta’ eċċellenza xjentifika fl-Ewropa u internazzjonalment, li tipprovdi data fattwali, oġġettiva, affidabbli u komparabbli fil-livell Ewropew dwar id-drogi, il-vizzju tad-droga u l-konsegwenzi tagħhom, u jimmonitorja b'suċċess theddid u xejriet emerġenti. L-evalwazzjoni identifikat ukoll oqsma għal titjib, ibbażati fuq evoluzzjonijiet fil-fenomenu tad-droga, inkluż aktar żvilupp ta' xogħol fuq il-monitoraġġ tal-kwistjonijiet tan-naħa tal-provvista u tal-poli-drogi, iż-żieda tal-viżibbiltà tal-aġenzija mal-prattikanti u l-pubbliku ġenerali, u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni tagħha mal-organizzazzjonijiet internazzjonali.

Fuq il-bażi ta' din l-evalwazzjoni, il- Strateġija tal-UE dwar id-Drogi għall-2021 sal-2025 – approvat mill-Kunsill f'Diċembru 2020 – jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi reviżjoni tal-mandat tal-aġenzija biex tiżgura li jkollha sehem aktar b'saħħtu fl-indirizzar tal-isfidi attwali u futuri relatati mal-fenomenu tad-droga.

Aktar informazzjoni

Proposta għal Regolament dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drogi (ara wkoll il- anness għall-proposta, il valutazzjoni tal-impatt u l- sommarju eżekuttiv).

Kummissjoni websajt dwar il-Politika dwar id-Drogi.

Linja Nazzjonali ta' Għajnuna dwar id-Droga

Hotline għall-Vizzju

T. (844) 289-0879

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending