Kuntatt magħna

Il-Polonja

Il-mexxejja Ewropej jiddeskrivu l-indipendenza tal-ġudikatura bħala 'assolutament fundamentali'

SHARE:

ippubblikat

on

Filwaqt li l-istat tad-dritt fil-Polonja ma deherx fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew din ġiet diskussa fit-tul ilbieraħ (21 ta’ Ottubru), bi kważi l-mexxejja Ewropej kollha jikkundannaw is-sitwazzjoni attwali u jiddeskrivu l-indipendenza tal-ġudikatura bħala “assolutament fundamentali”. 

Id-diskussjonijiet ġew deskritti bħala “sereni” mill-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel li qal li d-djalogu politiku għandu jkompli. Madankollu, ħafna mill-azzjonijiet previsti huma li l-Kummissjoni tkompli bl-azzjonijiet legali tagħha u tipprepara għall-użu possibbli tal-mekkaniżmu tal-istat tad-dritt.  

"L-istat tad-dritt huwa fil-qalba tal-Unjoni tagħna," qal von der Leyen. “Ilkoll għandna sehem f’din il-kwistjoni kruċjali, għax nafu li s-saltna tad-dritt tiżgura fiduċja reċiproka. Jagħti ċertezza legali fl-Unjoni Ewropea kollha u jagħti ugwaljanza bejn l-istati membri u kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea.”

Von der Leyen kompliet tgħid li l-indipendenza ġudizzjarja kienet il-pilastru fundamentali tal-istat tad-dritt.  

reklam

Qalet li tistenna li l-Polonja tikkonforma mad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li r-reġim dixxiplinarju għall-imħallfin kellu jiġi rivedut, u li l-imħallfin li tkeċċew illegalment iridu jerġgħu jiddaħħlu, inkella, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tieħu passi ulterjuri. 

Hija ddeskriviet ukoll proċess parallel marbut mas-sentenza reċenti tat-Tribunal Kostituzzjonali Pollakk (kostitwit b'mod mhux kostituzzjonali) li kkontestat il-primat tal-liġi tal-UE. Il-Kummissjoni għadha qed tevalwa din id-deċiżjoni.  

Meta mistoqsija dwar l-użu tal-mekkaniżmu ta’ kundizzjonalità tal-istat tad-dritt għall-użu tal-Fondi Ewropej, von der Leyen qalet li l-Kummissjoni kienet għadha qed tistabbilixxi l-linji gwida tagħha u qed tistenna r-riżultat tal-isfida konġunta Ungeriża u Pollakka għar-regolament il-ġdid.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari
reklam

Il-Polonja

Il-Qorti Ukrena ċaħdet is-suspetti ta’ reati kontra n-negozjant Ukren Yevgeny Dzyuba, iżda huwa għadu arrestat fil-Polonja

ippubblikat

on

F'Settembru 2021, EU Reporter kiteb dwar l-arrest tan-negozjant Yevgeny Dzyuba, imfittex mill-fergħa Ukraina tal-Interpol. Illum, minkejja deċiżjonijiet riċenti tal-qrati Ukrajni, li qalbu s-suspetti kontrih f’żewġ każijiet, Dzyuba għadu taħt arrest fil-Polonja. Qabel l-arrest tiegħu fit-18 ta’ Marzu 2020 fl-ajruport ta’ Varsavja, il-Polonja rċeviet mill-uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Ukrajna talba għall-estradizzjoni tas-Sur Dzyuba b’rabta mal-allegazzjonijiet tal-involviment tiegħu fit-twettiq ta’ reat kriminali.

Madankollu, id-dokumenti sottomessi lill-qorti Pollakka rriżultaw mhux biss kontradittorji, iżda konferma diretta li s-suspetti kienu tqajmu mingħajr raġunijiet xierqa. Skont dokumenti uffiċjali, il-proċedimenti kriminali kontra s-Sur Dzyuba twettqu min-naħa tal-Ukraina barra mill-iskadenzi proċedurali.

Id-dokumenti ppreżentati fil-bidu ta’ din is-sena min-naħa tal-Ukraina lill-qorti Pollakka jiddikjaraw b’mod ċar li, skont il-paragrafu 10 tal-parti 1 tal-Artikolu 284 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali tal-Ukrajna, investigatur, investigatur jew prosekutur għandu jagħlaq kull kriminali. proċedimenti meta l-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ qabel il-proċess determinat mill-Artikolu 219 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali tal-Ukrajna, ikun skada. F'dan il-każ, skada uffiċjalment f'Novembru 2017.

Minkejja dan, ħames snin wara, barra l-limitu ta’ żmien massimu għall-investigazzjonijiet ta’ qabel il-proċess determinat mil-liġi, tfassal rapport kontra Yevgeny Dzyuba fuq suspett ta’ reat kriminali taħt il-parti 5 tal-Artikolu 191 tal-Kodiċi Kriminali tal-Ukrajna. Għaldaqstant, il-Komunikazzjoni speċifikata dwar suspett li wettaq reati kriminali minnu tfasslet fi proċeduri kriminali ineżistenti.

reklam

L-aġenziji kollha tal-infurzar tal-liġi tal-pajjiżi Ewropej huma konxji sew tax-xogħol tal-Kummissjoni għall-Kontroll tal-Fajls tal-Interpol, li hija korp ta' appell u sorveljanza fir-rigward tas-Segretarjat tal-Interpol. Kulħadd jista' jiffamiljarizza ruħu liberament mal-Kostituzzjoni, ir-Regoli u r-Regolamenti tal-Interpol, kif ukoll mal-Prattika tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissjoni għall-Kontroll tal-Fajls. Hija grupp pjuttost kbir ta' dokumenti, li m'għandhomx jiġu devjati minn meta jiġu ppreparati petizzjonijiet rilevanti, irrispettivament mill-istatus tal-istanza li tieħu deċiżjonijiet bħal dawn – il-liġi internazzjonali hija l-istess għal kulħadd. Huma dawn id-dokumenti u r-Regoli li jipprojbixxu l-użu ta’ dawn il-kanali għall-iskop ta’ persekuzzjoni politika, militari, reliġjuża jew razzjali.

Madankollu, fil-prattika, għadd ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem ta’ spiss jiltaqgħu ma’ każijiet fejn l-istat li jagħmel it-talba jimmanipula l-informazzjoni, jgħatti persekuzzjoni politika jew tilwima kummerċjali b’xi investigazzjonijiet kriminali mbiegħda b’kull xorta ta’ kwalifiki. Il-każ ta’ Yevgeny Dzyuba, skont id-dokumenti ppreżentati min-naħa tal-Ukrajna, sfortunatament, m’huwa l-ebda eċċezzjoni għal dan.

Sitt xhur wara l-arrest tas-Sur Dzyuba fil-Polonja, il-kulleġġ Ukrain tal-imħallfin, wara li studja d-dokumenti oriġinarjament ippreżentati mill-investigazzjoni, ħareġ riżoluzzjoni ġdida li tordna “biex tikkanċella r-rapporti, datati 18.11.2020, ta’ suspett ta’ Yevgeny Nikolayevich Dzyuba. li twettaq reat Kriminali, u li tħalli l-appell tal-prosekutur tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali Petrosyan AM - mhux sodisfatt” Din id-deċiżjoni ġiet mitluba u ppreżentata lill-qorti Pollakka mir-rappreżentanti tas-Sur Dzyuba f'konformità man-normi legali kollha. Minkejja l-fatt li t-test sħiħ tar-Riżoluzzjoni ġie ppubblikat fuq l-informazzjoni uffiċjali u r-riżors ta’ referenza tar-Reġistru Unifikat tad-Deċiżjonijiet tal-Qorti, u kkonfermat ukoll mill-apostille tal-Ministeru tal-Ġustizzja, is-Sur Dzyuba jibqa’ f’kustodja.

reklam

Il-liġijiet ta’ kull pajjiż ċivilizzat jagħtu lil kulħadd id-dritt għad-difiża tiegħu stess, l-opportunità li jirrikorri għall-avukati u l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, li ħafna drabi jiltaqgħu ma’ reati li għalihom diġà saret kwalifika mill-ġdid, jew fejn il-każ ikun ingħalaq, jew reat ġie dekriminalizzat mil-leġiżlatur. Fl-istess ħin, l-aġenziji ġudizzjarji u tal-infurzar tal-liġi tal-istat rikjedenti m'għandhomx il-kapaċità u x-xewqa li jinfurmaw lill-organizzazzjoni internazzjonali b'dak il-fatt, billi jargumentaw li l-investigazzjonijiet jieħdu żmien twil, il-pożizzjoni tal-investigazzjoni, il-kwalifiki tar-reat jew il- ir-raġunijiet għall-prosekuzzjoni jistgħu jinbidlu

Hemm ħajja umana wara kull każ bħal dan, anke bl-osservanza ta' skadenzi formali għall-iskambju ta' informazzjoni. It-termini kollha ta 'skambju uffiċjali ta' informazzjoni dwar il-każ Dzyuba bejn il-Polonja u l-Ukrajna skadew. Għal aktar minn sitt xhur, waqt li appella lill-awtoritajiet ġudizzjarji Pollakki, sostna li m’għandux l-intenzjoni u lanqas se jaħbi. Għal aktar minn sitt xhur, rappreżentanti tal-familja ta 'Dzyuba u l-avukati tiegħu talbu għal bidla fil-miżura preventiva minħabba l-mard tiegħu. Dan iż-żmien kollu, ir-raġuni ewlenija għad-dewmien fit-teħid ta 'deċiżjoni kienet il-kanali ta' komunikazzjoni insuffiċjenti bejn il-qrati taż-żewġ pajjiżi, il-posponiment tas-seduta minħabba l-ħidma diffiċli u intensa tal-qrati matul il-pandemija li għaddejja, il-vaganzi tal-qorti, u l-bqija.

Filwaqt li tinvolvi lill-Interpol, in-naħa tal-Ukraina m'għandhiex tinsa li din l-organizzazzjoni internazzjonali tiżgura kooperazzjoni reċiproka tal-korpi kollha tal-pulizija kriminali, imwettqa fil-qafas tal-leġiżlazzjoni eżistenti u fl-ispirtu tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, anke f'każijiet fejn ikun hemm differenzi jew ma jkunx hemm relazzjonijiet diplomatiċi bejn pajjiżi individwali.

Yevgeny Dzyuba ma ħabix u ma bidelx kunjomu, bħalma għamlu u għadhom jagħmlu l-kriminali reali. Sitt xhur qabel l-arrest tiegħu, eżerċita d-dritt kostituzzjonali tiegħu għal-libertà tal-moviment, huwa vvjaġġa ripetutament lejn pajjiżi differenti, uża l-passaport tiegħu stess, sabiex jikkura mard kroniku fit-tul. Iddijanjostikat bi ħruq multiplu (60-80%) ta’ dirgħajn, riġlejn u torso, b’kumplikazzjonijiet li rriżultaw, huwa kien qed ifittex kura filwaqt li kellu wkoll jieħu ħsieb iż-żewġt itfal minuri tiegħu u ommu anzjana li kienet spostata internament mill-belt ta’ Donetsk. . Il-familja tiegħu kważi dejjem akkumpanjatu. Wara l-arrest tiegħu, wara li kien jaf bil-marda ta’ Yevgeny Dzyuba, il-familja tiegħu u l-kollegi tiegħu ppoġġew il-libertà proviżorja meħtieġa, li kellha tippermettilu li ma jkunx il-ħabs, iżda taħt arrest domiċiljari f’Varsavja ħdejn il-familja tiegħu.

Fir-rigward tas-suspett innifsu, li issa ġie miċħud, ġie dokumentat fil-qrati taż-żewġ pajjiżi li Dzyuba lanqas ma ġie nnotifikat sew dwaru, kif ukoll dwar l-inklużjoni tiegħu fil-lista mfittxija, u wkoll li ma setax jiġi is-suġġett ta’ din l-ordni kriminali. Probabbilment, in-naħa tal-Ukraina għadha ma sabetx opportunità biex tikkomunika sew lill-qorti Pollakka d-deċiżjoni tal-qorti tal-Ukraina li tneħħi s-suspett mis-Sur Dzyuba.

Illum il-ġurnata, l-iskambju miftuħ tad-dejta jagħmilha possibbli li tinkiseb stampa oġġettiva ta’ dak li qed jiġri bi kwalunkwe każ fi kwalunkwe pajjiż tal-UE. Organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem ta' kull grad għandhom aċċess kostanti għar-riżultati ta' bosta studji dwar kull pajjiż speċifiku fid-dinja. Barra minn hekk, isiru analiżi tal-istampa, kif ukoll ta’ dikjarazzjonijiet ta’ uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, li ħafna drabi jsejħu ‘kriminali’ lil dawk li fir-rigward tagħhom ma jkunx hemm verdett tal-qorti. Barra minn hekk, konġetturi, suppożizzjonijiet u suppożizzjonijiet tal-prosekuzzjoni dejjem ikunu interpretati kontrihom. Ta’ min jinnota li suspett imressaq mill-aġenziji rilevanti tal-infurzar tal-liġi ta’ kwalunkwe pajjiż mhuwiex verdett u jagħti d-dritt għal investigazzjoni dettaljata tal-każ mill-pajjiż li għalih saret it-talba għall-estradizzjoni.

Fiż-żmien tal-arrest tal-politiku Ġorġjan Mikheil Saakashvili, wieħed mill-MPE l-aktar influwenti, l-eks Ministru tal-Affarijiet Barranin Pollakk Anna Fotyga, kitbet fil-kont personali tagħha ta’ Twitter: “Jiddispjaċini għan-nuqqas ta’ rieda tajba u trasparenza min-naħa tal-gvt. tal-Ġeorġja u jtennu li għad hemm ċans li tissolva din is-sitwazzjoni.”

Huwa magħruf li l-politiku Ġorġjan għażel miżura tal-aħħar għażla, li ddikjara strajk tal-ġuħ, li ħawwad l-Ewropa kollha. Membri tas-Sejm u tas-Senat Pollakk talbu lill-korpi tal-UE ddedikati għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem biex jagħtu attenzjoni lill-każ Saakashvili u jippromwovu soluzzjoni legali tas-sitwazzjoni. Bla dubju, il-każ tan-negozjant Yevgeny Dzyuba mhuwiex wieħed politiku, u lanqas reżonanti daqs il-każ tal-ex-president tal-Ġeorġja, li l-politiċi tal-Polonja ġibdu l-attenzjoni għalih.

Legalment, huwa konkluż, peress li l-Ukrajna m'għandux ikollha xi pretensjonijiet fuqha kontra Yevgeny Dzyuba. Wara s-sentenza tal-Qorti tal-Appell tal-Belt ta 'Kiev, li daħlet fis-seħħ mid-data tat-tħabbira fit-28 ta' Ottubru 2021 u mhix suġġetta għal appell, is-Sur Dzyuba tneħħa mis-suspett.

Konsegwentement, il-kwistjoni tat-tmiem tad-detenzjoni tiegħu fil-Polonja tistrieħ fuq in-nuqqas ta’ komunikazzjoni xierqa bejn il-qrati taż-żewġ pajjiżi, u tibqa’ miftuħa, kif ukoll il-kwistjoni ta’ x’tista’ tagħmel persuna meta tkun illiberata mill-qorti, iżda xorta tinżamm fil-ħabs fi stat Ewropew.

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

belarus

L-UE twiegħed l-għaqda fil-Belarus hekk kif il-Polonja tħabbar aktar inċidenti fil-fruntieri

ippubblikat

on

By

Eluf ta’ nies mitluqin fuq il-fruntiera tal-Lvant tal-Unjoni Ewropea jirrappreżentaw tentattiv mill-Belarus biex tiddestabilizza l-blokk, aktar milli kriżi tal-migranti, u għalhekk jitolbu rispons koordinat, qal il-kap tal-eżekuttiv tal-UE nhar it-Tlieta (23 ta’ Novembru), jiktbu Alan Charlish, Strauss tal-baħar, Pawel Florkiewicz, Anna Wlodarczak-Semczuk, Jan Strupczewski, Sabine Siebold, Andrius Sytas, Yara Abi Nader, Marko Djurica, Fedja Grulovic, Stephan Schepers, Felix Hoske, Sergiy Karazy, Andreas Rinke u Tomasz Janowsk.

Ursula von der Leyen qalet lill-Parlament Ewropew li l-blokk ta’ 27 nazzjon kien qiegħed f’solidarjetà mal-Polonja, il-Litwanja u l-Latvja, li qed iġorru l-piż ta’ dak li l-UE tgħid li huwa l-istrajk tal-President Alexander Lukashenko biex ifassal kriżi billi jtir migranti lejn il-Belarus u imbagħad timbottahom lil hinn mill-fruntieri tal-UE.

"Hija l-UE kollha kemm hi li qed tiġi sfidata," qal von der Leyen. "Din mhix kriżi ta' migrazzjoni. Dan huwa l-attentat ta' reġim awtoritarju biex jipprova jiddestabilizza lill-ġirien demokratiċi tiegħu." Aqra iktar.

Il-Prim Ministru Pollakk Mateusz Morawiecki qal li l-isforzi diplomatiċi ta’ Varsavja kienu qed jgħinu biex jitnaqqsu l-għadd ta’ migranti li jivvjaġġaw lejn il-Belarus bit-tama li jidħlu fl-UE, iżda l-Polonja u l-ġirien tagħha wissew li l-kriżi tal-fruntiera għadha 'l bogħod milli spiċċat.

reklam

Morawiecki, li tkellem wara li ltaqa’ mal-mexxejja tal-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja f’Budapest, qal li l-Polonja kienet f’taħditiet mal-gvernijiet tal-Iraq, it-Turkija, l-Użbekistan u oħrajn.

Il-Polonja, f'diffikultà ma' Brussell dwar akkużi li kienet qed tħassar l-istat tad-dritt, ilha wkoll tilħaq lill-imsieħba Ewropej tagħha.

Kelliem tal-gvern tweeted Morawiecki se jiltaqa' mal-President Franċiż Emanuel Macron nhar l-Erbgħa u l-midja Pollakka rrapportat pjanijiet għal laqgħat mal-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel u l-Prim Ministru Brittaniku Boris Johnson.

reklam

Reuters ma setgħetx tikkonferma immedjatament il-laqgħat ma’ Merkel u Johnson.

Von der Leyen qalet li l-UE kienet qed tikkoordina wkoll ir-rispons tagħha għall-isfida ta’ Lukashenko mal-imsieħba tagħha mhux tal-UE – l-Istati Uniti, il-Kanada u l-Gran Brittanja.

Biex tiskoraġġixxi l-intermedjarji li jittrasportaw migranti lejn il-Belarus milli jgħinu lil Minsk, l-UE se toħloq lista sewda ta’ kumpaniji tal-ivvjaġġar involuti fit-traffikar u l-kuntrabandu ta’ migranti, qalet.

Dan jipprovdi lill-UE b'għodda legali biex tissospendi jew tillimita l-operazzjonijiet tal-kumpaniji, jew saħansitra tipprojbixxihom mill-UE jekk ikunu involuti fit-traffikar tal-bnedmin, skont il-Kummissarju tal-UE Margaritis Schinas.

"Din mhix kriżi tal-migrazzjoni, din hija kriżi tas-sigurtà," innota Schinas. Skont l-UE, aktar minn 40,000 tentattiv biex jidħlu fl-UE permezz tal-fruntiera tal-Belarus ġew evitati fl-2021.

Migrant jimxi ma’ tifel waqt il-borra, f’ċentru tat-trasport u loġistika qrib il-fruntiera tal-Belarus u l-Polonja, fir-reġjun ta’ Grodno, il-Belarus, it-23 ta’ Novembru 2021. REUTERS/Kacper Pempel
Il-migranti jibqgħu fiċ-ċentru tat-trasport u l-loġistika Bruzgi fuq il-fruntiera tal-Belarus u l-Polonja fir-reġjun ta’ Grodno, il-Belarus fit-23 ta’ Novembru 2021. Andrei Pokumeiko/BelTA/Handout permezz ta’ REUTERS

L-UE laqtet lill-Belarus b'sanzjonijiet wara r-ripressjoni vjolenti ta' Lukashenko fuq il-protesti kontra l-elezzjoni mill-ġdid ikkontestata tiegħu s-sena li għaddiet, u Brussell aktar kmieni dan ix-xahar qabel li jespandi dawk għal-linji tal-ajru, aġenziji tal-ivvjaġġar u individwi involuti fil-moviment tal-migranti.

Minsk neħħiet il-kampijiet tal-migranti fil-fruntiera u qablet mal-ewwel titjiriet ta’ ripatrijazzjoni fix-xhur tal-ġimgħa li għaddiet u nhar it-Tlieta rrapportaw li madwar 120 migrant kienu telqu fit-22 ta’ Novembru u aktar kellhom isegwu.

Iżda l-awtoritajiet f’Varsavja qalu li inċidenti ripetuti fil-fruntiera wrew li Minsk setgħet bidlet it-tattiċi iżda ma rrinunzjawx pjanijiet biex jużaw migranti li qed jaħarbu mill-Lvant Nofsani u hotspots oħra bħala arma fil-waqfa mal-UE.

Il-kelliem tal-Gwardja tal-Fruntiera Anna Michalska qalet li madwar 50 immigrant ippruvaw jaqsmu t-Tnejn filgħaxija, bi 18-il fil-qosor jaqsmu l-barriera tal-wajer imxewwek.

Grupp ieħor ta’ daqs simili inġabar iżda fl-aħħar ċeda milli jipprova jaqsam f’post ieħor.

"Hemm tentattivi ripetuti biex jaqsmu l-fruntiera u se jkomplu," qal Stanislaw Zaryn, kelliem għas-servizzi speċjali tal-Polonja, qal lill-ġurnalisti.

L-awtoritajiet Pollakki jistmaw li madwar 10,000 migrant jew aktar jistgħu jkunu għadhom fil-Belarus, huwa qal, u joħloq il-potenzjal għal aktar problemi.

Lukashenko, li jiċħad l-allegazzjoni li fomenta l-kriżi, ippressa lill-UE u lill-Ġermanja b’mod partikolari biex jaċċettaw xi migranti filwaqt li l-Belarus tirripatrija lil oħrajn, talba li l-blokk s’issa ċaħad b’mod ċar.

L-aġenziji umanitarji qalu li mal-13-il migrant mietu fil-fruntiera, fejn ħafna sofrew f’foresta kiesħa u niedja bi ftit ikel jew ilma hekk kif tidħol ix-xitwa.

Reuters kienet preżenti meta nhar it-Tlieta aħwa Sirjani li kienu qasmu lejn il-Polonja mill-Belarus inżammu minn gwardjani tal-fruntiera qrib il-belt ta’ Siemiatycze, hekk kif l-ewwel borra tax-xitwa niżlet fuq il-foresti madwar il-fruntiera. Aqra iktar.

F’tifkira qawwija tal-piż uman tal-kriżi, l-imam tar-raħal Pollakk Bohoniki midfun tarbija fil-ġuf li miet mal-fruntiera Pollakka-Belarusa fil-ġuf ta’ ommha.

Omm Halikari Dhaker ġarrbetlu waqt li hi, żewġha u l-ħamest itfal tagħhom qasmu l-fruntiera minn foresti densi u artijiet mistagħdra. Aqra iktar.

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

Il-Polonja

Il-ħajt il-ġdid tal-fruntiera tal-Polonja juri li l-Belarus tħassret mill-UE

ippubblikat

on

Fl-14 ta' Ottubru, abbozz ta' liġi biex jibda l-bini ta' ħajt fuq il-fruntiera tal-Polonja mal-Belarus ġie approvat mill-kamra t’isfel tal-parlament Pollakk. Is-senat tal-pajjiż se jivvota dwar il-pjanijiet fil-ġimgħat li ġejjin bil-partit governattiv 'Liġi u Ġustizzja' tefa' l-piż tiegħu warajhom, b'mod ċar iddisprat li jwaqqaf il-fluss ta' refuġjati li ġejjin mill-Belarus.

Is-sors tal-migranti huwa l-President tal-Belarus Alexander Lukashenko, li r-reġim tiegħu ġarrab a sensiela ta’ sanzjonijiet impost fuqha mill-Istati Uniti, ir-Renju Unit u l-UE dan is-sajf, meqjusa b’mod wiesa’ bħala ineffettiv u kontrokostruttiv. Lukashenko issa identifika lir-refuġjati vulnerabbli bħala mod effettiv ta’ attakk.

Minkejja l-provokazzjoni intenzjonata ta’ Lukashenko, il-bini ta’ ħajt tal-fruntiera hija evidenza li l-mexxejja tal-Ewropa eskludew tentattiv biex tissolva l-kriżi b’mezzi diplomatiċi. Minflok, jidher li qatgħu qalbhom mill-Belarus u n-nies tagħha, bil-ħajt il-ġdid tal-fruntiera jiġbed purtiera tal-ħadid madwar l-Ewropa għal darb'oħra.

Tfaċċa kriżi tal-migranti

reklam

Fis-sajf, iżolat iżda bla ċaqliq mir-reġim tal-Punent tas-sanzjonijiet kummerċjali u finanzjarji, Lukashenko beda joffri dħul mingħajr viża fil-Belarus lil refuġjati minn madwar id-dinja. Il-gvern tiegħu bena konnessjonijiet ma’ netwerk ta’ kuntrabandisti ta’ nies li jittrasportaw lill-migranti li għadhom kif waslu lejn il-fruntiera tal-Lvant tal-UE u mbagħad jassigurawhom id-dħul fil-blokk.

Il-gvern tal-Belarus saħansitra jitlob ħlas għal kull refuġjat li jipprovdu lill-kuntrabandisti, u bħala riżultat tal-isforzi taż-żewġ partijiet, il-forza tal-fruntiera tal-Polonja Allegatament kellu jwaqqaf 16,000 migrant milli da[al fil-pajji] minn Awwissu. Madankollu, iċ-ċifri juru li numri kbar għadhom qed jirnexxielhom jevadu l-iskoperta u jaslu għall-Ewropa tal-Punent.

Il-migranti li huma maqbuda fil-fruntiera huma soġġetti għal kundizzjonijiet koroh fiċ-ċentri ta’ żamma tal-UE, bir-rispons batut tal-blokk għall-mewġa attwali ta’ refuġjati tkun reminixxenti tal-kriżi tal-migranti tal-2016 u l-ħajjiet mitlufa fil-Mediterran dik is-sena.

reklam

In-nuqqas ta' interess tal-UE fid-diplomazija

Billi qasmet ir-relazzjonijiet mal-Belarus, l-UE tevita l-pragmatiżmu u minflok għażlet ħajt tal-fruntiera bħala l-mod preferut ta' diplomazija tagħha. F'termini ta 'finanzjament tal-ħajt, politiku Pollakk anzjan ikkummenta dan l-aħħar li se tiswa 'l fuq minn €110 miljun iżda stimi uffiċjali tal-gvern żvelaw li ċ-ċifra tista' tkun daqs €350m.

Filwaqt li l-ispiża bil-quddiem u t-tfixkil inevitabbli għall-kummerċ jissimbolizzaw ir-ramifikazzjonijiet ekonomiċi tat-twaqqif ta' de facto diga bejn l-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, huwa l-poplu tal-Belarus li fl-aħħar mill-aħħar se jġorr l-akbar piż.

L-iżolament ekonomiku mill-Punent għamel ħsara lill-industriji tagħhom, partikolarment tagħhom produtturi tal-klorur tal-potassju (potassa)., filwaqt li naqas milli jkeċċi lil Lukashenko ripressiv. Bħala konsegwenza, il-gvern tal-Belarus dar lejn il-Lvant lejn Vladimir Putin, li kien kuntent wisq li jipprovdi għajnuna finanzjarja u militari, u b'hekk tiġbed il-Belarus aktar fil-fond fl-orbita tiegħu.

Dan l-iżvilupp huwa sinjal ominjuż li unjoni bejn iż-żewġ pajjiżi mhix 'il bogħod u ħafna figuri fiċ-ċrieki tat-tfassil tal-politika tal-UE qed jitolbu lill-blokk biex jerġa' jaħseb mill-ġdid l-istrateġija tiegħu u ma jħassarx lill-Belarus għadha. Gerald Knaus, iċ-ċermen tal-Inizjattiva Ewropea ta' Stabbiltà (ESI), argumenta li b'Lukashenko kkonsolidat fil-poter u jilgħab iebes, l-istrateġija tal-UE ma tistax tkun sempliċiment li tidħol fiha 'konkors ta' brutalità'.

Minflok, Knaus appella biex jinbeda djalogu diplomatiku bejn il-blokk u l-Belarus, bil-għan li 'il-ħarsien tal-ħajja umana u l-ħarsien tad-dinjità tal-bniedem'. It-tneħħija tas-sanzjonijiet fuq il-gvern ta’ Lukashenko bi tpattija għal riformi demokratiċi u umanitarji hija meqjusa bħala s-soluzzjoni prammatika, u morali, għall-kriżi tal-migranti li qed tmur għall-agħar.

It-tieni Ħajt ta’ Berlin

L-UE tara lilha nnifisha bħala organizzazzjoni progressiva u l-Kummissjoni Ewropea iddikjara b'mod espliċitu li il-politika barranija u ta’ sigurtà tagħha hija “ibbażata fuq id-diplomazija u r-rispett għar-regoli internazzjonali”. Jelenka l-kummerċ, l-għajnuna umanitarja u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp bħala li huma fil-qalba ta’ dak li tagħmel l-UE fix-xena globali, iżda l-kriżi tal-Belarus tgħid storja differenti.

Id-diplomazija infurmata, forsi l-valur fundamentali tal-UE, intesiet u l-ħajja tal-Belaruss ordinarji marret għall-agħar bħala riżultat. Biex jiġi żgurat li l-libertajiet demokratiċi tagħhom jiġu rritornati, l-UE għandha tagħti widen għall-parir ta’ esperti bħal Gerald Knaus, li tirrinunzja lura mill-politika tagħha ta’ sanzjonijiet ineffettiva fuq il-fruntiera tal-istil ta’ Trump u tinvolvi ruħha f’negozjati kostruttivi mar-reġim ta’ Lukashenko.

It-twaqqif tal-Ħajt ta' Berlin fl-1945 wasslet għal kważi nofs seklu ta' livelli ta' għajxien staġnati fl-Ewropa tal-Lvant taħt il-ponn tal-ħadid tal-Kremlin u l-UE tinsab fuq il-ponta li tikkundanna lill-Belarus għal destin simili.

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari
reklam
reklam

Trending