Kuntatt magħna

Korea t'Isfel

Elezzjonijiet tal-ILO 2022: Kang Kyung-hwa, l-ewwel direttur ġenerali mara?

SHARE:

ippubblikat

on

Qabel l-elezzjoni tal-2022 tad-Direttur Ġenerali għall-ILO, EU Reporter jintervista wieħed mill-aqwa kandidati li joħorġu għall-irwol, KANG Kyung-hwa mir-Repubblika tal-Korea, li tkun ukoll l-ewwel mara li tiġi eletta f'dan ir-rwol, jikteb Tori Macdonald.

Filwaqt li s'issa ma kellekx esperjenza ta' xogħol diretta relatata max-xogħol, x'qanqlek tikkontesta għal DĠ tal-ILO? Fil-Korea, il-Konfederazzjoni Koreana tat-Trade Unions, waħda mit-trejdjunjins l-aktar rappreżentattivi, irrifjutat li tappoġġja l-kandidatura tiegħek, u stqarret in-nuqqas ta' esperjenza tax-xogħol xierqa tiegħek, x'inhi l-pożizzjoni tiegħek dwar dan?

Jien servejt għal aktar minn tliet snin u nofs bħala membru ewlieni tal-kabinett ta’ gvern li beda taħt il-bandiera tar-“rispett għax-xogħol” u wettaq ħafna passi sinifikanti biex isaħħaħ id-drittijiet tax-xogħol fil-pajjiż, inkluż il- ratifika ta’ tliet konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO, tnaqqis tas-sigħat tax-xogħol, żidiet annwali fil-paga minima, u ħafna bidliet legali u regolatorji oħra biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u jissaħħu l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-ħaddiema u l-familji. 

Fi ħdan il-kompetenza tiegħi stess, matul iż-żmien tiegħi bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin, kont kuntent li nara l-unjoni tal-persunal amministrattiv fil-missjonijiet tagħna lil hinn minn xtutna, u ssorveljajt l-ewwel negozjar kollettiv mal-unjin. (See Kyung-hwa’s CV here)

Il-progress huwa insuffiċjenti u għad irid isir ħafna aktar xogħol, iżda dan m'għandux inaqqas l-avvanzi li saru s'issa. Inqabbel il-qagħda tal-ħaddiema f’pajjiżna llum ma’ tlieta u għoxrin sena ilu fl-1998, meta dak iż-żmien il-President Kim Dae-jung, li dak iż-żmien kont assistejt mill-qrib, waqqaf l-ewwel mekkaniżmu tripartitiku fil-pajjiż biex jiżen fuq il-politika soċjali u ekonomika. -teħid. U nqawwi qalbi nara l-bidliet li dan wassal għalihom f’dak li għandu x’jaqsam mad-drittijiet tax-xogħol u l-protezzjoni soċjali, anke hekk kif l-ekonomija kibret biex saret l-10.th l-akbar fid-dinja.

Barra minn hekk, meta ħdimt għal sitt snin bħala Viċi Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem f'Ġinevra, mexxiet ħafna ħidma kollaborattiva bejn l-Uffiċċju u l-ILO. Id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tax-xogħol huma t-tnejn dwar id-dinjità tal-bniedem u l-ġustizzja, u d-drittijiet tal-bniedem u l-mandati tad-drittijiet tax-xogħol fil-komunità tan-NU huma t-tnejn dwar l-istabbiliment ta’ normi globali u s-superviżjoni/immonitorjar tal-implimentazzjoni tagħhom. Ninsab kuntent li nara li l-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ uffiċċji saħħet matul is-snin. Allura, "l-ebda esperjenza diretta" mhix preċiża. 

Jekk il-punt hu li jien m'iniex persuna minn ġewwa tal-ILO, dan huwa tabilħaqq preċiż. Imma hekk kif l-organizzazzjoni tidħol fit-2 tagħhand seklu, naħseb li barrani b'ħafna esperjenza u perspettiva usa 'aktar milli minn ġewwa b'fehmiet parzjali jew ambitu dejjaq ta' esperjenza huwa dak li teħtieġ l-ILO jekk trid tlaħħaq mal-aspettattivi enormi tal-komunità globali.

reklam

Jiddispjaċini li l-KCTU għadha tirrifjuta li tappoġġja l-kandidatura tiegħi. Iżda l-konfederazzjoni umbrella l-oħra FKTU kienet ta’ appoġġ mill-bidu. Nittama li fl-aħħar mill-aħħar il-KCTU tkun ta' appoġġ ukoll. Inkompli nilħaq mas-sħubija tal-KCTU, li wħud minnhom indikaw l-appoġġ tagħhom. 

Ma naħsibx ukoll li “esperjenza tax-xogħol xierqa”, jekk dan ifisser li tkun ħaddiem innifsu jew li tkun attiv f'unjin, hija kwalifika meħtieġa biex tkun id-DĠ tal-ILO. Ħafna ex DĠs daħlu fil-pożizzjoni mingħajr dan, sa fejn nista' nara. 

It-tripartiżmu fil-kwartieri ġenerali tal-ILO, li huwa d-DNA tal-organizzazzjoni, jidher li hu mnaqqas mill-enerġija u l-iskop, b’ħafna sfiduċja li tifred lill-kostitwenti tripartitiċi, skont il-ħafna parteċipanti li kelli l-opportunità li nitkellem magħhom matul l-aħħar xhur. Jeħtieġ spinta ġdida. Għalhekk f’dan il-punt, naħseb li l-komunità teħtieġ DĠ li jieħu l-kariga b’imparzjalità, impenn profond għall-mandat tal-ġustizzja soċjali tal-organizzazzjoni, par għajnejn ġodda, enerġija ġdida u għerf li ġejjin minn esperjenza estensiva fl-ogħla livelli ta’ servizz pubbliku, inkluż fit-tmexxija ta’ konversazzjonijiet diffiċli.

It-tripartiżmu u d-djalogu soċjali huma d-DNA tal-ILO. Jeħtieġ li jqumu l-isfidi ta’ dawn iż-żminijiet trasformattivi, fil-KĠ Ġinevra u fil-pajjiżi, jekk l-ILO trid tibqa’ rilevanti għall-umanità kollha fit-2.nd seklu. 

Liema jkunu l-prijoritajiet tiegħek bħala d-Direttur Ġenerali tal-ILO li jmiss?

Il-viżjoni tiegħi għall-ILO hija li tkun aktar rilevanti u aktar impatt għall-umanità kollha, u dan jista' jsir biss billi l-organizzazzjoni ssir atturi ċentrali fl-ordni multilaterali b'firxa ferm aktar profonda u usa' fuq il-post. U dan huwa ferm konformi mad-Dikjarazzjoni taċ-Ċentinarju tal-ILO tal-2019 u l-Aġenda 2030 tas-sistema tan-NU.

L-ambizzjonijiet tad-Dikjarazzjoni taċ-Ċentinarju għal dinja tax-xogħol iċċentrata fuq il-bniedem saru saħansitra aktar urġenti matul l-aħħar sentejn tal-pandemija tal-Covid-19. Il-prijorità immedjata hija l-irkupru inklużiv, sostenibbli u reżiljenti fid-dinja tax-xogħol, kif spjegat fis-Sejħa Globali għall-Azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali tax-Xogħol f'Ġunju tas-sena l-oħra u affermata mill-ġdid mill-Assemblea Ġenerali tan-NU. 

Wara n-numri aggregati li jindikaw it-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku kkawżat mill-miżuri ta’ trażżin tal-pandemija hemm mijiet ta’ miljuni ta’ impjiegi u għajxien mitlufa u għexieren ta’ miljuni mingħajr protezzjoni soċjali waqgħu fil-faqar. L-ILO jeħtieġ li tgħaqqad il-forzi ma' aġenziji oħra tan-NU u istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u reġjonali biex tassisti lill-pajjiżi fit-triq lejn irkupri ekonomiċi b'ħafna impjiegi u skemi ta' protezzjoni soċjali msaħħa, filwaqt li tilħaq ukoll l-għanijiet ta' tranżizzjoni ġusta f'azzjoni klimatika għal ħidma ċċentrata fuq il-bniedem, dinja tax-xogħol ekoloġika u diġitali. Il-bini lura aħjar irid ikun mhux biss slogan iżda mira reali, u hemm ħafna eżempji tajbin madwar id-dinja fejn dan huwa l-każ. Iċ-ċavetta hija t-tkabbir, li jitlob sforzi magħquda mill-aġenziji kollha tan-NU u l-WB, l-IMF, il-banek tal-iżvilupp reġjonali, u l-PPPs, u l-ILO jeħtieġ li tkun fiċ-ċentru tal-isforzi.

Bħala l-ewwel DĠ mara, liema tkun il-prijorità tiegħek biex tippromwovi d-drittijiet tal-ħaddiema nisa, li jidhru li għandhom pożizzjoni fqira fis-suq tax-xogħol?

Tabilħaqq, minkejja deċennji tal-isforzi tal-ILO għall-iffissar ta’ normi, sorveljanza u assistenza teknika għall-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, in-nisa jinsabu f’pożizzjoni ħażina fis-swieq tax-xogħol madwar id-dinja. Il-persistenza tad-differenza fil-pagi bejn is-sessi, anke fl-ekonomiji l-aktar żviluppati, hija indikazzjoni ċara. Il-pandemija aggravat il-firda bejn is-sessi, bit-telf fl-impjiegi u fid-dħul miġjub mill-pandemija jolqot lin-nisa li jaħdmu ħafna aktar mill-irġiel. L-inugwaljanza bejn is-sessi ġiet aggravata, peress li n-nisa kellhom jieqfu jħallsu impjiegi biex jipprovdu xogħol bla ħlas fid-dar minħabba l-għeluq tal-faċilitajiet tal-kura u esposti għal vjolenza domestika minħabba sigħat itwal fid-dar, u impjiegi f'setturi informali fejn in-nisa huma predominanti ġew aggravati. imnaqqsa jew mitmuma bi ftit jew xejn protezzjoni soċjali.

Għalija, l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa kienu impenn bla rinunzji fir-rwoli kollha tiegħi fis-servizz pubbliku. Se nuża bis-sħiħ il-firxa sħiħa tal-għodod disponibbli għad-DĠ tal-ILO, inkluż il-promozzjoni, biex verament nimbotta l-aġenda trasformattiva għall-ugwaljanza bejn is-sessi kif tinsab fid-Dikjarazzjoni taċ-Ċentinarju, u nagħmel avvanzi sinifikanti għall-ħaddiema nisa u mikro, żgħar u medji. sidien ta’ negozji, partikolarment f’setturi li s’issa rċevew ftit attenzjoni. Pereżempju, partijiet kbar tal-ekonomija tal-kura jibqgħu informali u l-biċċa l-kbira tagħhom isiru min-nisa f’ħafna pajjiżi, inkluż tiegħi stess. Dan ikun qasam wieħed fejn l-ILO taħt id-DĠ tiegħi tagħti attenzjoni u riżorsi akbar. Nagħmel ukoll dak kollu li jrid isir biex l-Uffiċċju bħala impjegatur jittrasforma f’mudell veru ta’ ugwaljanza bejn is-sessi, bħalma għamilt bħala l-ogħla maniġer tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-Korea.

Kif tikkoopera man-NU jew organizzazzjonijiet multilaterali oħra?

L-ILO għandha parti kbira ħafna mir-responsabbiltajiet fl-Aġenda 2030 tal-komunità globali biex tikseb l-SDGs u tagħmel it-tranżizzjoni kuraġġuża għan-newtralità tal-karbonju sal-2050. L-Aġenda Komuni Tagħna (OCA) tas-Segretarju Ġenerali, li fiha għexieren ta' punti ta' azzjoni, li ħafna minnhom l-ILO jeħtieġ li tkun qed tmexxi jew ko-tmexxi. 

Dan kollu jrid isir filwaqt li tipparteċipa b'mod aktar attiv u tikkontribwixxi għar-riforma tas-sistema ta' żvilupp tan-NU. Fl-istadji inizjali tar-riforma, naħseb li kien hemm ċertu grad ta' biża' dwar il-parteċipazzjoni fir-riforma min-naħa tal-ILO u aġenziji speċjalizzati oħra. Għall-ILO b’mod partikolari, it-tripartiżmu li huwa fil-qalba tal-Organizzazzjoni qajjem tħassib li din l-identità u l-mandat uniċi jistgħu jintilfu fil-proċess ta’ riforma, u għamluha diffiċli wkoll għal entitajiet oħra tan-NU biex jifhmu l-ILO.

Iżda wara l-ewwel snin, nara ħafna ftuħ min-naħa tal-entitajiet l-oħra tan-NU, kemm fil-livell tal-KĠ kif ukoll fuq il-post, biex jilqgħu lill-ILO fuq il-mejda. Dan huwa l-aktar grazzi għall-sensibilizzazzjoni u d-djalogu attiv tad-DĠ Ryder mas-Segretarju Ġenerali u mexxejja oħra tan-NU. Il-fażi li jmiss hija li tibni fuq dan id-djalogu biex ittejjeb il-profil u l-vuċi tal-ILO fi proċessi ewlenin tal-Istati Membri, fora ta’ koordinazzjoni u diskussjonijiet oħra ta’ twaqqif ta’ politika li jsiru fil-KĠ tan-NU f’NY. 

Fil-qasam, il-persunal tal-ILO jeħtieġ li jaħdem ħafna aktar mill-qrib ma’ aġenziji oħra tan-NU, u jieħu sehem regolarment fil-laqgħat tat-Tim tal-Pajjiż tan-NU. S'issa, dik tidher li hija l-eċċezzjoni min-norma. F'ħidma mas-sħab tad-djalogu soċjali, l-uffiċċji fuq il-post tal-ILO jeħtieġ li joħolqu sinerġija ma' entitajiet oħra tan-NU u jisfruttaw l-awtorità u l-aċċess tal-Koordinatur Residenti biex javvanzaw il-programmi tal-pajjiż ta' Xogħol Deċenti tal-ILO, speċjalment f'pajjiżi fejn l-ILO m'għandhiex preżenza fuq il-post. Jekk niġi elett DĠ, li jkun jaf il-mexxejja u kif jaħdmu l-affarijiet fil-KĠ tan-NU u li jkolli għarfien profond tal-ħidma tan-NU fil-qasam, se nmexxi b'mod vigoruż l-Uffiċċju f'din id-direzzjoni.

Read Kang Kyung-hwa’s vision statement here.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.
reklam

Trending